Laxå kommun
Laxå kommun

Information till registrerade

Alla har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige vilket i kommunens fall är respektive nämnd, både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Informationen ska tillhandahållas i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in ska vi lämna följande information;

  • Kontaktuppgifter för den ansvariga nämnden
  • Ändamålen med behandlingen
  • Den rättsliga grunden för behandlingen
  • Den period personuppgifterna kommer att lagras
  • Den registrerades rättigheter såsom rätten att bli bortglömd

Registerutdrag

Varje medborgare och medarbetare har rätt att få veta om kommunen behandlar dennes personuppgifter. Vi är skyldiga att, vid förfrågan, ge ut dessa uppgifter till medborgaren genom ett så kallat registerutdrag.

Alla kan när som helst vända sig till kommunen för att begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas, rätta eventuella felaktiga uppgifter, begära att personuppgifterna raderas, begränsa behandling av personuppgifter, invända mot behandling av personuppgifter, eller begära att få flytta personuppgifter

Offentlighetsprincipen

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till de myndigheter som behöver ta del av uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Anonymiserade uppgifter för statistikändamål kan komma att lämnas ut till andra än myndigheter.

Har du frågor om kommunens arbete med GDPR?

Då är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud via vår växel 0584-47 31 00

 

 

Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Cecilia Lindström2018-05-09 09.18