Laxå kommun
Laxå kommun

Kommunens krisledning

Krisorganisation

Om en extraordinär händelse eller kris inträffar ska den ordinarie kommunala organisationen kunna anpassas till en krisorganisation.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och kräver skyndsamma insatser av kommun eller landsting.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. De har rätt att fatta samlade politiska beslut och ansvara för prioriteringar, extra resurser och samlad information.

Ordförande i kommunstyrelsen är ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden består av, utöver ordförande, två ordinarie ledamöter och tre ersättare utsedda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande, med vice ordförande som ersättare, bedömer om en extraordinär händelse har inträffat dvs. att händelse markant avviker från det normala. Om det är så, medför det att ordföranden beslutar att nämnden ska träda i funktion.

Krisledningsstab

Krisledningsstaben leder det operativa arbetet vid en extraordinär händelse. Staben leds av kommunchefen. Hur stor staben är beror på vad det är som inträffat. Stabschefen kallar ihop de personer han anser nödvändiga för den aktuella händelsen.


Sidansvarig: Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Maria Blomfeldt2017-09-07 13.04

Kontaktuppgifter


Postadress:

Laxå kommun
Säkerhet och kris
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Säkerhetssamordnare
Maria Blomfeldt

Tfn: 0584-47 31 76
Mobil: 076-135 78 58