Laxå kommun
Engelska
Tyska

Laxå Verkens kronologi 1886-1900

År Händelse
1886 Valdes Brukspatron Filip Mannerstråle till ordförande i styrelsen för Aspa bolag.
1886 Inköpte Laxå bolag Carlsdals bruksegendom.
1886 Började Laxå-Röfors järnväg trafikeras.
1886 Byggdes inspektorsbostaden (kontoret) vid Röfors
1886 Byggdes kontorshuset vid Laxå Valsverk.
1886 Sålde Aspa bruk Ölands Alunbruk.
1886 Ombildades Degerfors Aktiebolag till Strömsnäs Järnverks Aktiebolag.
1886 Blef Stribergs-Gränges järnväg färdig.
1887 Afled på Olshammar Öfverstelöjtnant N.G. von Heidenstam, Verner von Heidenstams far, 65 år gammal.
1887 återkom Verner von Heidenstam till Sverige och bosatte sig vid Olshammar.
1887 Afled Kammarherren Carl Fredrik von Rosen, 73 år gammal, delägare i Lassåna till 1873.
1887 Börjades tillverkningen af aduceringstackjärn vid Carlsdal.
1887 Öppnades Stribergs-Gränges järnväg för allmän trafik.
1887 Öfvertog Laxå bolag brukshandeln vid Kortfors.
1887 Blef Laxå bolag delägare i Haggrufvan.
1888 Afled Godsägare Teodor Ludvig Bohnstedt på Rinkesta, 79 år gammal, delägare i Laxå bruk.
1888 Invaldes Ryttmästaren K.-Bohnstedt i Riksdagens första kammare.
1888 Blåste Laxå bruk tackjärn i Ringhytte masugn.
1888 Var en af Järnkontorets kolarreskolor under Jägmästaren C.G. Wikströms ledning förlagd till Laxå.
1888 Anlades hyfleri vid Karlsdal.
1888 Drunknade i Vettern vice Häradshöfding G. Albert Robson.
1888 Afgick Ingenjör H. Hofstedt som chef för Bångbro järnverk och efterträddes af B. Sjövall.
1888 Uppodlades den icke vidare som reservoir begagnade norddammen vid Skagersholm, cirka 50 tunnland.
1888 Rådde stark köld. Vettern kunde köras.
1888 Bildades Örebro läns järnverksförening.
1888 Öppnades telefonförbindelse. Stockholm-Göteborg.
1888 Infördes protektionisneb åter i Sverige. Detta Tullsystem kompletterades 1892 efter franska handelstraktatens upphörande.
1889 Anlades Laxå sulfitfabrik.
1889 Anställdes Jägmästaren C.G. Timberg som skogsförvaltare vid Aspa. Han afgick 1891.
1889 Bildades Jernverksföreningen på initiativ från Laxå.
1889 Anlades torfverk enligt ältmetoden på Mosjömossen i Bodarne Socken.
1890 Anställdes Disponenten E.C. Lundbäck som ingenjör vid Laxå Sulfitfabrik. Han afgick 1892
1890 Ombyggdes pipan i Röfors masugn.
1890 Omfattade Laxå Bruksegendom 34,117 21/32 tunnland totalareal, hvaraf 4.140 31/32 tunnland sjöaar och åar. Skogen utgjorde 20.372 9/32 tld och 2.518 5/32 tld beteshagarna
1890 Omfattade Lassåna bruksegendom 21.357 12/32 tdl totalareal, hvaraf 1.702 22/32 tdl vatten, 14.660 18 32 tdl skog och 2.518 5/32 tld beteshagar.
1890 Sålde Laxå bolag sin andel i Persberg.
1890 Anställdes O.G. Ek som förvaltare vid Igelbäcken.
1890 Dog Brukspatron P.E. Lagerhjelm, förut chef för Skagersholm.
1890 Bildades det andra Bångbrobolaget.
1890 Blef Svartelfs järnväg färdig.
1891 Valdes Ryttmästaren, sedemera Öfversten Fredrik Cassel till revisor för Laxå bolag.
1891 Lät Laxå bolag undersöka sina för bränntorfsägt lämpliga mossar af Ingenjören Th. Palmberg.
1891 Byggdes D..auville-banan från Mosjömossen till Laxå, där torflador uppfördes.
1891 Var Ingenjör C. Enderlein anställd vid Laxå Sulfitfabrik.
1891 Nedbrann Laxå valsverk.
1891 Erhöll Laxå bolag stora guldmedaljen för sulfitcellulosa vid industriutställningen i Göteborg under 17:de allmänna svenska lantbruksmötet.
1891 Blef Jägmästaren Ernst Andersson Skogsförvaltare vid aspa. Han Afgick 1900.
1891 Afled Brukspatron Karl Lindberg på Flosjötorp,83 år gammal.
1891 Inköpte Laxå bolag stor andel i Glifsa grufvor.
1891 Inköpte Laxå bruk sin första skrifmaskin (Remington-typ från Amerika).
1892 Anställdes Y. Lagerwall som ingenjör vid Röfors, Han uppfann där den mekaniska hjälpbrytaren, för vilken han af järnkontoret belönades.
1892 Afled Brukspatronen Albert Robson.
1892 Utkom Verner von Heidenstam " Hans Alienus", Författad på Olshammar.
1892 Erbjöds Laxå bolag att köpa Bångbro.
1892 Inbyggdes (:de Lancashirehärden vid Röfors bruk.
1892 Uppsattes hydraliska smidespressar vid Bångbro.
1892 Försålde Bofors bolag större delen av Skagersholms skogar till Kronan.
1893 Inköpte Laxå bolag St. Lassåna bruksegendom för 725.000 kr
1893 Afled Otto Mannerstråle på Stegeborg, född på Aspa 1837, delägare i Aspaverken.
1893 Anskaffades ny ångpanna och byggdes nytt ånghus öster om ån vid Laxå valsverk.
1893 Inbyggdes fasta ångmaskinen för blåsmaskinernas drifvande vid Röfors lancashiresmedja.
1893 Började de små fasta kokarna vid Laxå sulfitfabrik att utbytas emot större och roterande, samtidigt som kokningsmetoden omlades. Den 3:de och sista kokaren insattes 1895.
1893 Erhöll Laxå bolag 2 guldmedaljer vid världsutställningen i Chicago för sulfitmassa och för järn.
1893 Ombyggdes Röfors masugn.
1893 Nedlades smältsmidet vid St. Lassåna och upptogs sedan endast undantagsvis ett eller annat år.
1893 Upptäcktes Fagertärns andra röda näckros af sedemera professorn R. Sernander (Nymphaea candida, v. rubra)
1894 Blef Brukspatron C. C:son Lindberg vald till extra fullmäktige i Järnkontoret, Hvilket uppdrag han innehade till sin död 1910.
1894 Anställdes G. Larsson som ingenjör vid Laxå Sulfitfabrik. Han afgick 1895. Utsatt af två arbetare, som aflossade ett pistolskott mot honom.
1894 Afgick R.Ljunggren som förvaltare vid Lassåna och tillträdde disponentplatsen vid Dalkarlsberg.
1894 Omfattade Laxå och Lassåna sammanslagna bruksegendom till 53.475 tld total areal, hvaraf 5.843 20/32 tld vatten, 35.341 5/32 tld skog, 5.569 31/32 tld beteshagar, 1.766 tld åker o.s.v.
1894 Utkom i tryck en karta öfver Laxå och Lassåna bruksegendom.
1894 Refs inredningen i Oxhults kvarn och inreddes huset till hyfleri.
1895 Valde Laxå bolagsstämma Ingenjör G. Hedenskog till Prokurist.
1895 Antogs stationsinspektören C.L. Öfwerström till Trafikchef för Laxå-Röfors järnväg.
1895 Infördes Lagerwalls Hjälpbrytare vid Lancashirehärdarna vid Röfors.
1895 Fullbordades utbytet af fasta kokare mot roterande vid Laxå sulfitfabrik.
1895 I juli insattes en Rikstelefonapparat å Laxå kontor, hvarefter telefonering till Stockholm, Göteborg o.s.v. kunde ske. Aspa bruk inträdde samtidigt som abonnent på Rikstelefon.
1895 Inköpte Laxå bolag sina första andelar i Granbergsdals marugn.
1895 Bildades det tredje och nuvarande Bångbrobolaget.
1895 Inköpte Bångbro Dr. D. Lavals metod att valsa rör utan väll.
1895 Afled Disponenten på Karmansbo, Aug. Danielsson, 65 år gammal. Han var förvaltare vid Laxå 1881-1864.
1895 Afgick Frans G. Stridsberg som disponent för Degerfors järnverk.
1896 Anställdes Disponenten P.G. Sandlund som ingenjör vid Röfors.
1896 Stiftades Carlsdals Aktiebolag, då Ryttmästaren K. Bohnstedt blef vald till ordförande i styrelsen.
1896 Blef Sixten Wohlfahrt disponent för Carlsdals aktiebolag.
1896 Stiftades Laxå Tomt- och Byggnads Aktiebolag.
1896 Stiftades Nora Bergslags Elektriska Aktiebolag.
1896 Inköpte Laxå bolag Skråmmens gård m.m. för Kr. 132.600:-
1896 Ombyggdes rostugnen och byggdes ny varmapparat vid Röfors masugn.
1896 Blefvo de första valsverken färdiga vid Bångbro.
1896 Började Brattforsens utbyggnad i Svartelfven genom Löjtnant H. Sandeberg. Arbetet inställdes dock snart.
1897 Afgick J.Funch som förvaltare vid Skagersholm, där han varitanställd åren 1852-1857 och 1864-1897.
1897 Inköptes Ramundeboda af Laxå bruk.
1897 Erhöll Laxå Bolag 2 medaljer (silfver och brons) vid den stora utställningen i Stockholm.
1897 Uppgjordes ett förslag att med anslag ur Frostminskningsfonden utdika Karamossen. Denna fråga hade redan under Muhrs tid varit under utredning.
1897 Uppfördes ny alanterninladugården vid Ramsnäs.
1897 Återköptes Brattforsen m.m. från Löjtnant H. af Sandeberg.
1898 Stiftades Örebro Elektriska Aktiebolag, hvilket af Laxå bolag inköpe Skråmforsen och Brattforsen i Svartefven för 1 million kronor. Beräknad krafttillgång 11.000 naturhkr (hästkrafter)
1898 Besöktes Laxå bruk af The Iron Steel Institute
1898 Nedrefs Bodarne kyrka för att flyttas till Laxå.
1898 Stiftades Ångfartygsaktiebolaget Nerike.
1899 Afled Öfverste Wilhelm Reutersvärd, 68 år gammal, delägare i Aspa 1886-1899. Styrelseledamot.
1899 Afled Per Napoleon Bredin, som under åren 1861-1883 varit skogsförvaltare vid Laxå. Ålder 74 år.
1899 INköpte Laxå bolag Skagersholms bruksegendom, sedan större delen af dess skogar förut blifvit till Kronan försålda.
1899 Återinvigdes Bodarne kyrka efter flyttningen till Laxå.
1899 Erhöll Laxå bolag på utställningen i Örebro dels hederspris och guldmedalj för skogsskötsel och landtbruk.
1899 Inrättades Rikstelefoncentral i Laxå bruks hufvudkontor med dubbeltrådig anknytning till riksnätet. Till en början 15 apparater. Färdigt 1 april.
1899 Infördes Acetylenbelysning vid Laxå valsverk.
1899 Afled f. Generalkonsulm Elias Cassel i Paris, 55 år gammal.
1899 Inköpte Örebro Elektriska Aktiebolag det Lindgrenska elektrisitetsverket i Örebro.
1899 Anlades Örebro Elektriska Aktiebolag karbidfabrik vid Brattfors.
1900 Stiftades Tuolluvara Grufaktiebolag på initiativ från Laxå.
1900 Afled Brukspatron C.C:son LIndbereg, disponent för Laxå Bruks Aktiebolag och Örebro Elektriska Aktiebolag.
1900 Var Ryttmästaren K. Bohnstedt en tid disponent för Laxå Bolag.
1900 Tillträdde Carl Sahlin disponentskapet äfver Laxå Bruks Aktiebolag.
1900 Inköpte Laxå Bruks Aktiebolag aktierna i Aktiebolaget Aspa Bruk.
1900 Blef Ryttmästaren K. Bohnstedt vald till ordförande i Laxå och Aspa bolag.
1900 Invaldes Öfversten Fredrik Cassel i Styrelserna för Laxå och Aspa Bolag.
1900 Invaldes Disponenten Carl Sahlin i styrelserna för Laxå , Aspa och Carlsdals bolag.
1900 Valdes sedemera Landshöfdingen Friherre Fabian De Geer till revisor vid Laxå bolag.
Tipsa en kompis
  
Uppdaterad av: null
Kolarkoja

Kolarkoja

En viktig del av järnframställning var kolet.
Rester av kolframställningsplatser finns överallt i våra skogar.
Postadress: Laxå Kommun, 695 80 LAXÅ  Telefon: 0584-47 31 00  Fax: 0584-107 41  E-post: kommun@laxa.se  Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxa.se