Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009. Beslutet medför nya bestämmelser bland annat rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunenens skyldighet att betala bidrag.

Lagändringarna innebär sammanfattningsvis följande:

- Ett nytt begrepp - pedagogisk omsorg - införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter.

- Hemkommunen istället för som tidigare vistelsekommunen ska svara för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

- Det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

- Det införs en rätt till ersättning för den kommun som tar emot ett barn från en annan kommun.

- Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.

- Det införs ett krav på godkännande även för pedagogisk omsorg och det blir en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som fått godkännande.

- Bidrag ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade enskilda verksamheter, dock är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än två enskilda huvudmän.

- Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas med förvaltningsbesvär.

- Kommunen får en utvidgad informationsskyldighet.

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet, förskoleklass och, eller skolbarnomsorg. Pdf, 60.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett Pdf, 21.3 kB, öppnas i nytt fönster.