Om du är missnöjd med beslutet om skolskjuts kan du överklaga.

Det finns två olika typer av överklaganden; förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning, beroende på om ditt barn går i sin grundplaceringgskola eller inte.

Förvaltningsbesvär

Du kan överklaga enligt förvaltningsbesvär om ditt barn går i sin grundplaceringsskola.

Vem får överklaga?
Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt som har rätt att överklaga.

Till vem skickar du överklagandet?
Överklagandet ska skickas per post till:
Laxå kommun
Skolskjutshandläggare
695 80 Laxå

eller via e-post till:
Skolskjutshandläggaren

Inom vilken tid ska du överklaga?
Ditt överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet, dvs. då beslutet publicerats i vårdnadshavarportalen. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästkommande vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

Vad händer när du skickat in ett överklagande?
Kommunen prövar först om överklagandet har kommit in i tid.
Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet.
Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten gör en prövning av ärendet.
Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess
Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.