Laxå kommun
Laxå kommun

Suomen kielen hallintoalue

Laxån kunta kuuluu helmikuusta 2019 alkaen suomen kielen hallintoalueeseen. Hallintoaluekunnassa ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvilla on erityisiä oikeuksia. Oikeuksista säädetään laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, joka tuli voimaan tammikuussa 2010. Lakia uusittiin 2019 ja vähemmistöoikeudet saivat vahvemman aseman.

Lain mukaan hallintoaluekunnassa vähemmistöön kuuluvia koskevat seuraavat oikeudet:

  • oikeus käyttää suomea viranomaisen kanssa sekä suullisesti että kirjallisesti ja saada päätös ja sen perustelut suomeksi käännettyinä
  • oikeus vanhustenhoivaan suomeksi joko kokonaan tai olennaisilta osin
  • oikeus esikouluun ja tiettyyn muuhun pedagogiseen hoivaan joko kokonaan tai olennaisilta osin.

Lain mukaan viranomaisen velvollisuus on tiedottaa vähemmistöä sen oikeuksista ja antaa vähemmistölle mahdollisuus tulla kuulluksi asioissa, jotka koskevat vähemmistöä. Kunnan tulee laatia tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiseen työhön. Laxån kunta saa vuosittain valtiontukea niihin lisäkustannuksiin, joita kunnalle tulee Suomen kielen hallintoalueen vuoksi.

Laxån kunnassa työskentelee 2019 lähtien Suomen kielen hallintoalueen koordinoija, jonka tehtävänä on pitää yhteyttä ruotsinsuomalaisiin, tiedottaa vähemmistöä sekä vastata vähemmistölain kokonaisuudesta. Suomen kielen hallintoalue toimii kunnanhallituksen alaisuudessa.

Finskt förvaltningsområde

Laxå kommun ingår i FFO sedan februari 2019. Det innebär att de kommuninvånare som tillhör den sverigefinska minoriteten har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen skärptes 2019 då de rättigheterna för de nationella minoriteterna stärktes.

Enligt lagen har man i en kommun som är en del av FFO:

  • Rätt att använda finska vid myndighetskontakter både skriftligt och muntligt och få beslut och motiveringar översatta till finska.
  • Rätt till äldreomsorg på finska helt eller till en väsentlig del.
  • Rätt till förskoleverksamhet samt viss annan pedagogisk verksamhet helt eller till väsentlig del på finska.

Lagen innehåller även informationsskyldighet samt skyldighet att ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Kommunen ska anta mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete. Laxå kommun får årligen statsbidrag för att täcka upp de merkostnader som uppstår i samband med FFO.

Laxå kommun har 2019 anställt en samordnare på 40 % tjänstgöringsgrad som ansvarar för att lägga upp och utveckla arbetet för och med den sverigefinska minoriteten i Laxå kommun under ledning av kommunstyrelsen.

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet