Laxå kommun
Laxå kommun

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet handlar om funktioner och tjänster som behövs för att samhället ska kunna fungera vid en kris.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

Samhällssektor

Exempel på viktiga samhällsfunktioner

Energiförsörjning

Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion och

distribution av bränslen och drivmedel.

Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet och värdepappershandel.


Handel och industri

Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel och tillverkningsindustri.

Hälso- och sjukvård samt

Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning,

omsorg

omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för


djur och människor.

Information och

Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, produktion

kommunikation

och distribution av dagstidningar, webbaserad


information och sociala medier.

Kommunalteknisk

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning och väghållning.

försörjning


Livsmedel

Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll och tillverkning av livsmedel.


Offentlig

Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning,

förvaltning

begravningsverksamhet, diplomatisk och konsulär verksamhet.

Skydd och säkerhet

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis,

räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll,

gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings-

och säkerhetsverksamhet.

Socialförsäkringar

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

Transoprter

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving