Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Skagershults kyrka

Skagershults kyrka

Fysisk planering

Den fysiska planeringen innebär hur mark- och vattenanvändningen i kommunen används och hur den ska komma att användas framöver. En stor hänsyn måste tas till olika intressen vilket ställer stora krav på samverkan och lyhördhet. Planeringen ligger därmed till grund för en lång rad faktorer som i sin tur styr utvecklingen i Laxå.

Den fysiska planeringen har sitt lagstöd i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Det innebär att mark- och vattenanvändningen utgår från en rad bestämmelser och rikttlinjer som måste tas hänsyn till i planeringen.

Som underlag för planeringen finns olika planer. Dessa består dels i en kommunomfattande översiktsplan (som ska aktualitetsgranskas under varje mandatperiod), dels tematiska tillägg till och dels fördjupningar av översiktsplanen. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, den fungerar mer som en sorts guide till vidare planering. Utifrån dessa övergripande planer tas sedan detaljplaner eller områdesbestämmelser fram (vilka är juridiskt bindande), för ett mindre område, vilka i sin tur ligger till grund för bygglov med dess process. Först därefter kan byggnation komma till stånd.

Information om detaljplaner och områdesbestämmelser finner du/ni direkt i vänster kolumn.

Bygglov finner du/ni under Bygga  till vänster i kolumnen.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson