Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Intresseanmälan etablering av laddstolpar

Idag finns fler elfordon i trafiken och efterfrågan på elbilsladdplatser ökar allt mer. Som
service till våra boende och besökare vill därför Laxå kommun ge intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddplatser på kommunens mark.

Lämpliga platser för nya laddare

Laxå kommun har identifierat tänkbara platser för nya laddare. Exempelvis parkeringsplatser vid kommuncentrum, motionsanläggningar och gator vid flerbostadshus (se karta).
Denna utlysning avser Laxå centrumparkering, se bilaga 1 Pdf, 345.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Anmälan är öppen från 2023-05-16.

Kriterier och krav

För att få sätta upp laddare på kommunens mark måste laddaren vara öppen för alla och det ska vara möjligt att ladda sitt fordon utan att behöva vara knuten till ett specifikt laddkort/betalkort eller app från en enskild aktör. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Ansökan ska avse installation av minst fyra laddare, snabbladdare prioriteras (snabbladdningsstationen ska följa vid för var tidpunkt gällande standarder för snabbladdning och normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt).

Anmälan

Intresseanmälan kan max avse plats för 8 st laddare på samma adress samtidigt och installation ska ha påbörjats i enlighet med Laxå kommuns process (se nedan).

Intresseanmälan ska innehålla:

 1. Företags- och kontaktuppgifter
 2. Referensuppdrag
 3. Antal laddare som installeras
 4. Specifikation av den typ av laddare som avses installeras
 5. Information om vald plats samt tydlig anvisning i karta eller bilder som visar vilken del av gatan /vilka parkeringsplatser som kommer att tas i anspråk.
 6. Säkerställande att laddning inte är bundet till ett specifikt laddkort/betalkort eller app från en enskild aktör.
 7. Information om när laddarna avses kunna tas i bruk.

Process

Aktören anmäler intresse via e-post till anna.wiktorsson@laxa.se. Om flera aktörer anmäler intresse för samma plats och det inte finns möjlighet att ha två aktörer bredvid varandra prioriteras ansökningarna utifrån:

 1. Typ av laddare
 2. Goda referenser
 3. Antal laddare
 4. Den anmälan som inkommit först. När Laxå kommun har gjort sitt urval kontaktas Aktören och ett nyttjanderättsavtal skrivs.

Övrigt

 • I direkt anslutning till att avtal tecknats bokar leverantören möte med Elevio för att gå igenom tilldelade platser ur ett elanslutningsperspektiv (Eventuella kostnader från Elevio betalas av företaget).
 • En intresseanmälan är giltig i sex månader efter att projektmötet med Elevio har hållits alternativt åtta månader efter att avtal tecknats. Har inget arbete påbörjats innan dess i form av schakttillståndsansökan och TA-plansansökan släpps platsen fri för andra aktörer.
 • Senast tre veckor före laddarna tas i bruk ska företaget meddela kommunen att laddplatserna är färdigställda.
 • Användningen av platsen ska inte krocka med andra behov, som cykelbanor, övergångsställe och lastplats. Platsen får inte heller krocka med pågående eller planerade projekt, som utbyggnad av cykelbanor. För laddstolpar på trottoar behöver avståndet från laddstolpen till en annan laddstolpe, skåp, fasad etcetera vara av sådant avstånd att driftfordon kan komma fram. Platsen ska inte vara på en kaj eller nära vattendrag. Stora träd i närheten av de nya laddarna är mindre bra och behöver bedömas individuellt av Laxå kommun då det kan innebära svårigheter vid ledningsdragning.
 • Leverantör ansvarar för att rapporterar data över hur laddplatserna används halvårsvis till Laxå kommun.
 • Laxå kommun ansvarar för beställning och uppsättning av skyltar och fakturerar aktören för material och montering. Laxå kommun ansvarar för och bekostar sopning, snöröjning samt eventuell parkeringsövervakning.

Sidansvarig: Anna Wiktorsson

Uppdaterad av: Arash Vahdati