Laxå kommun

Dialogenkäten för ny översiktsplan

Välkommen till dialogenkäten för ny översiktsplan

Laxå kommun har beslutat att ta fram en ny översiktsplan som ska gälla under 2025–2040. Planen är att den nya översiktsplanen ska antas politiskt i slutet av 2024. Under 2023 kommer ett förslag till ny översiktsplan att sammanställas och ställas ut.
I arbetet med översiktsplanen har vi med oss respektive orts utvecklingsplan, de intervjuer och enkäter som genomfördes i projektet Livskvalitet i landet Laxå samt inspel från de senaste årens genomförda dialogmöten och medborgardialoger. Men det räcker inte. Vi vill skapa ännu mer delaktighet i Laxå kommuns framtid och vi vill nu få dina synpunkter och idéer på dom tankar och förslag som redovisas i enkäten.
Du svarar anonymt.

Tack på förhand för ditt engagemang i kommunens utveckling!

Vad är en översiktsplan?
Så här skriver Boverket på sin hemsida: ”Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.”

Välj den ort som du bor och verkar i för att lämna dina synpunkter och idéer. Om du inte bor och verkar i en av orterna väljer du den ort som du känner tillhörighet till. Vi är intresserade av att också få synpunkter på landsbygdsutvecklingen utanför respektive ort så att vi får med hela kommunen.

Hasselfors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Laxå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Röfors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finnerödja Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sannerud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att du har fyllt i enkäten för den ort du valt kan du välja att också fylla i för en annan ort. Efter varje ifylld orts enkät kan du välja en ny. Om du vill så är det alltså möjligt att du på så sätt kan lämna synpunkter för alla orter i Laxå kommun. Vi räknar dock med att de flesta kommer att lämna svar för ”sin ” ort.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Arash Vahdati