Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Skolskjuts

Skolskjutsar

Information till vårdnadshavare angående skolskjuts

Inför läsåret 2023–2024 har alla verksamheter fått i uppdrag att se över att vi använder våra resurser så effektivt som möjligt. Bland annat har vår skolskjutshandläggare gjort en inventering av vilka åtgärder som är möjliga för att optimera skolskjutsrutterna.

Ingen förändring av reglerna för skolskjuts har gjorts, utan inventeringen har gjorts mot bakgrund av redan beslutade skolskjutsregler. Resultatet är att flera hållplatser har flyttats och att vissa elever har olika hållplatser morgon och eftermiddag.

Ovanstående innebär att det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare kontrollerar de kartor över rutter och hållplatser som finns i Vårdnadshavarportalen (Vårdnadshavarportal Länk till annan webbplats.) för att säkerställa var hållplatserna ligger, både förmiddag och eftermiddag.

Om du behöver mer information kan du kontakta vår skolskjutshandläggare,
Linda Gunnarsson. Hon nås på telefonnummer 0584-47 31 47
eller via e-post

Laxå 2023-08-18

Katarina Holmsten
skolchef

Ansök om skolskjuts

Alla grundskoleelever som vill ha skolskjuts ska ansöka om skolskjuts. En ansökan ska skickas in även om eleven har haft skolskjuts sedan tidigare.

Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår. Ansök före den 30 april för att skolskjutsen ska kunna fungera från första skoldagen följande hösttermin. Ansökan sker digitalt via kommunens e-tjänst. När du ansöker får du välja om beslutet ska skickas ut via vårdnadshavarportalen eller post.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Viktiga datum att hålla koll på under 2024

När?

15 februari

30 april

Maj-juniVecka 31-32

Vad?

Ansökan för skolskjuts öppnar.

Sista dagen att ansöka om skolskjuts.

Din ansökan handläggs av skolskjuts-
handläggare, beslut skickas ut via
vårdnadshavarportalen eller post.

Information om hållplats och tider
skickas ut via vårdnadshavarportalen,
e-post eller post.

Skriv ner dina synpunkter gällande skolskjutsar.
Ärendet vidarebefodras till ansvarig tjänsteman.
Ärendet utreds och du får ett skriftligt svar.

Synpunkter skolskjutsarJag är


Vem som är berättigad till skolskjuts baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven blivit tilldelad av kommunen. Om vårdnadshavare väljer att placera eleven i en annan skola än den av kommunen tilldelade skolan garanteras inte rätt till skolskjuts.

En grundförutsättning för att få skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Laxå kommun och går i förskoleklass, grundskola eller särskola. Fri skolskjuts beviljas till den kommunala skola som eleven blivit tilldelad av kommunen. Skolskjuts ges i anslutning till schemalagd skoltid. I de fall eleven har skolbarnomsorg före eller efter skoltid garanteras inte rätt till skolskjuts.

Elever som bor tillräckligt långt från skolan är berättigade till skolskjuts

Avståndet mäts från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns, lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla.

De avståndsregler som gäller i Laxå kommun är:

  • Årskurs F-1: 2 km
  • Årskurs 2-3: 3 km
  • Årskurs 4-9: 4 km

Trafikförhållanden och vårdnadshavaransvaret

Elever som inte uppfyller avståndskraven kan ha rätt till skolskjuts av andra skäl. Andra skäl kan exempelvis vara dåliga trafikförhållanden eller någon form av funktionsnedsättning.

Skolskjuts kan beviljas om vägen till skolan eller närmaste busshållplats anses vara farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt avseende trafikintensitet, vägens utformning och siktförhållanden. Här ingår också vårdnadshavaransvaret samt elevens ålder som en del av bedömningen. Vårdnadshavaren ansvarar för att se till att eleven kommer till och från busshållplatsen samt ansvarar för eleven tills bussen hämtar upp. Vårdnadshavaren har också ansvar för att eleven följer de ordningsregler som gäller vid skolskjuts.

Kommunens skolskjutshandläggare fattar samtliga beslut med stöd från extern expertis inom trafiksäkerhetsområdet.

Ansök om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan hittar du svar på vanligt förekommande frågor som berör skolskjuts. Läs gärna igenom frågorna innan du kontaktar oss.

Jag har ingen dator. Kan jag ansöka via min mobiltelefon?
Svar: Ja, ansökan är anpassad för både dator, mobiltelefon och surfplatta. Om du har problem med internetanslutning finns en stationär gästdator på Laxå bibliotek som du kan använda för att göra din skolskjutsansökan.

Jag ska ansöka om skolskjuts men har inte klart med fritidsschema. Hur fyller jag i ansökan?
Svar: Fyll i ansökan som vanligt och bocka i att ni har fritidsplats. I det steget av ansökan där du kan skriva övriga upplysningar skriver du att ni kommer ha ett fast fritidsschema men att det inte är klart. När schemat är klart skickar du det till skolskjutshandläggaren. I det steget av ansökan där du ska fylla i vilka dagar ni önskar skolskjuts fyller du i att ni ska ha skolskjuts alla dagar. När schemat sedan har skickats in uppdaterar skolskjutshandläggaren din ansökan.

Vårt barn har växelvis boende. Har vi rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna?
Svar: Om båda vårdnadshavarna bor inom Laxå kommun och eleven går i den skolan som denne har placerats i har man rätt till skolskjuts. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera. Kriterier för att vara berättigad till skolskjuts hittar du i skolskjutsreglerna.

Om den ena vårdnadshavaren bor utanför Laxå kommun har eleven inte rätt att få skolskjuts till den adress som ligger utanför Laxå kommun. Skolskjuts beviljas enbart till den vårdnadshavare som bor inom kommunen. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts, såsom färdvägens längd med mera.

Jag är missnöjd över mitt skolskjutsbeslut. Vem kan jag prata med?
Svar: Är du inte nöjd med ditt beslut om skolskjuts kan du kontakta skolskjutshandläggaren.

Jag vill säga upp skolskjutsen. Hur gör jag?
Svar: Kontakta skolskjutshandläggaren och meddela att du vill säga upp skolskjutsen. Det är viktigt att du anger från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Jag är osäker på om jag fyllde i rätt uppgifter i min ansökan. Vad gör jag nu?
Svar: Om du är osäker och vill kontrollera dina uppgifter kan du skicka ett mejl till skolskjutshandläggaren. Ett tips till nästa gång är spara ner den sammanställning som visas i det sista steget innan du skickar in din ansökan. Det går även bra att skriva ut sammanställningen.

Om du inte finner svaret på din fråga här och/eller har andra frågor eller synpunkter som berör skolskjuts är du välkommen att kontakta skolskjutshandläggaren tfn 0584-47 31 47.

Här kan du som vårdnadshavare ta del av beslut, bussrutter, tider och annan information rörande skolskjutsar i Laxå kommun.

Vårdnadshavarportal skolskjutsar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är missnöjd med beslutet om skolskjuts kan du överklaga.

Det finns två olika typer av överklaganden; förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning, beroende på om ditt barn går i sin grundplaceringgskola eller inte.

Förvaltningsbesvär

Du kan överklaga enligt förvaltningsbesvär om ditt barn går i sin grundplaceringsskola.

Vem får överklaga?
Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt som har rätt att överklaga.

Till vem skickar du överklagandet?
Överklagandet ska skickas per post till:
Laxå kommun
Skolskjutshandläggare
695 80 Laxå

eller via e-post till:
Skolskjutshandläggaren

Inom vilken tid ska du överklaga?
Ditt överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet, dvs. då beslutet publicerats i vårdnadshavarportalen. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästkommande vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
  • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
  • Skrivelsen ska vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?
Kommunen prövar först om överklagandet har kommit in i tid.
Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet.
Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten gör en prövning av ärendet.
Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess
Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Kontaktuppgifter:

Skolskjutshandläggaren
0584-47 31 47

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Anna Eriksson