Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Eget avlopp

Har du inte möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du anlägga en enskild avloppsanläggning. Om du vill anlägga enskilt avlopp eller göra förändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller göra en anmälan. När behövs tillstånd? Tillstånd krävs för att inrätta en avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp  (bad-, disk- och tvättvatten) eller då du ska ansluta en WC till en befintlig avloppsanläggning som inte tidigare haft någon WC ansluten. Det krävs även tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning för BDT-avlopp inom planlagda områden eller då man ändrar plats för en infiltration/markbädd. Du behöver även söka tillstånd om du vill installera mulltoalett, multrum, förbränningstoalett eller dylikt, samt vid kompostering av latrin/slam eller spridning av urin/slam. Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning En ansökan prövas både ur hälso- och miljösynpunkt. Hur anläggningen utformas bedöms i varje enskilt fall. Det är mycket beroende av de förutsättningar som finns på platsen exempelvis grundvattenytans läge, jordarter, terrängförhållanden och närheten till vattentäkter. Du ska ansöka om tillstånd om du ska inrätta en helt ny avloppsanordning med WC. Tillstånd krävs även om du ska ändra exempelvis placering av eller reningsteknik i en befintlig avloppsanordning. Om du ska inrätta avlopp utan WC med endast Bad- Disk- och Tvättvatten anslutet, räcker det med en anmälan. När delar av en avloppsanordning ändras, utan att placering eller komponenter ändras är det också tillräckligt med en anmälan. Innan du börjar Såhär ser processen ut för dig som ska söka tillstånd för enskilt avlopp:   1. Kontakta en entreprenör Ta kontakt med en konsult eller avloppsentreprenör som kan hjälpa dig välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. Exempel på entreprenörer finns på avloppsguiden (länk)   2. Välj typ av anläggning Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val.   3. Kontakta grannarna Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme). Kontakta grannarna och be om uppgifterna innan du lämnar din ansökan.   4. Ta fram en beskrivning och en situationsplan Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan. På situationsplanen ska du rita in alla de saker som är av vikt när vi bedömer om det är möjligt att ge tillstånd i enlighet med din ansökan. Vanligtvis är detta: Anläggningens placering och ledningsdragning. Egen och grannars dricksvattentäkter. Det ska även anges om brunnarna är borrade eller grävda. Fastighetsgränser och tillfartsväg. Eventuell utsläppspunkt, det vill säga vart någonstans renat vatten ska släppas ut. Uppställningsplats för slamsugningsfordon. 5. Ta ett jordprov Ta gärna jordprov för att kontrollera markens genomsläpplighet om du ska anlägga avlopp som bygger på markbaserad rening. Skicka provet för siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.   För ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning tas det ut en avgift enligt fastställd taxa. Blanketter och e-tjänster för anmälan/ ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning Avloppsinventering Miljöavdelningen gör tillsyn av enskilda avlopp för att säkerställa att de uppfyller miljökraven. Inom kommunen bedrivs ett aktivt arbete med att inventera hela kommunens enskilda avloppsanläggningar. När det är dags för ditt avlopp att inventeras kommer du att få ett brev med information och en enkät skickat till dig. Du fyller i enkäten och skickar tillbaka den till oss på Miljöavdelningen. Utifrån dina svar görs en första bedömning av ditt avlopp. Därefter följer ett inventeringsbesök. Vid besöket tittar vi på vilken typ av anläggning som finns och om den uppfyller kraven för funktion och rening. Kraven utgår från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd samt miljöbalken. Det är tydligt vilka krav som bör ställas på reningsprocessen. För att kunna göra en bra bedömning kan vi behöva öppna lock på slamavskiljare och andra avloppsbrunnar. Dessa måste vara åtkomliga för oss och märkas ut om de inte är lätt synliga. För inventering av enskild avlopp tas det ut en avgift enligt fastställd taxa Kontakt Rickard Andersson Miljöchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Anna Eriksson