Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Strandskydd

Strandskyddet gäller i hela Sverige och har två syften: att se till att vi alla har tillgång till våra stränder, och att skydda djur och växter som lever vid stränderna och i sjöarna. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten. I vissa fall kan Länsstyrelsen utöka skyddet med upp till 300 meter. I detaljplanerade områden är ofta strandskyddet upphävt i de delar där det finns byggrätter, men förekommer äldre planer där det inte är upphävt. Inom ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra. Du får till exempel inte bygga nya byggnader. Du får heller inte ändra byggnaders användning så allmänheten hindras från att vara i området, till exempel göra om en fiskebod till ett fritidshus. Andra åtgärder som inte är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras bara om sjöns vattenyta är högst omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Länk till länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet finns längst ner på sidan. Dispens Inom strandskyddat område behöver du dispens från strandskyddet för att få bygga eller anlägga något. Vanligtvis är det kommunen som beslutar om dispens. För att kunna få dispens krävs att de två syftena med strandskyddet uppfylls och att något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken uppfylls. Särskilda skäl för dispens är om området: redan används på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg. behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och det behovet inte kan lösas utanför området. behövs för att utöka en befintlig verksamhet och behovet inte kan lösas utanför området. behövs för att tillgodose ett viktigt allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Som särskilt skäl kan även beaktas om byggprojektet ligger inom ett område som kommunen pekat ut som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område). Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om strandskyddsdispens. Vad behöver jag skicka in? Ansökan. Situationsplan ny-, tillbyggnaden, eller anläggningen tydligt markerad (avstånd till strandlinjen ska anges). Förslag på tomtplatsavgränsning (om det inte redan bestämts i tidigare beslut). Fotografier över platsen är ofta bra att skicka med. Om du ska fälla träd måste foton på träden finnas med. Fler handlingar kan krävas. Undantag från strandskyddsförbudet Länsstyrelsen har fattat beslut om undantag från kravet på dispens för komplementbyggnad till en huvudbyggnad. Undantaget gäller (se bilden nedan): inom 15 meter från huvudbyggnaden, men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och inom en tomtplats som har angetts i ett tidigare beslut om dispens. Särskilda regler för jord-/skogsbruk, rennäring och yrkesfiske Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver i vissa fall inte söka dispens. Fyra villkor ska då vara uppfyllda: byggnaden eller åtgärden behövs för näringen byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet byggnaden är inte utformad för boende, och näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning - hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet. När beslutar Länsstyrelsen om dispens? Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar, försvarsanläggningar och för åtgärder inom statligt skyddade områden. Exempel på statligt skyddade områden: nationalparker naturreservat naturvårdsområden kulturreservat Natura 2000-områden biotopskyddsområden landskapsbildsskyddsområden Är åtgärden inom ett vattenområde? Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning. Länk till länsstyrelsen om vattenverksamhet finns längst ner på sidan. Du kan även behöva andra tillstånd Strandskyddsområdet kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. För att få vidta åtgärder i skyddade områden krävs ofta olika dispenser eller tillstånd. Ansökan görs enklast i kommunens e-tjänst Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati