Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Samordningsteamet i Sydnärke

Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd från flera myndigheter? Då kan du kontakta Samordningsteamet i din kommun.

Samordningsteamet i Sydnärke är ”EN DÖRR IN”, en sluss till samhällets samlade resurser och insatser.

Vi som samverkar i Samordningsteamet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Syfte och mål

Syftet är att ge effektiv och snabb vägledning till dig som är i behov av samordnat stöd. Målet är att du ska kunna nå egen försörjning.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Kartläggning av aktuell situation
  • Rekommendation av rehabiliterande insatser
  • Kontakt och stöd till aktualisering hos vårdgivare, myndigheter eller andra instanser. Hjälp att förstå och tolka myndighetsbeslut.
  • Stödjande och coachande samtal
  • Arbetsträning
    Vår arbetsträning är en lågtröskelverksamhet där kravet är att du kan ta dig till en aktivitet några gånger i veckan , ett fåtal timmar för att sedan trappa upp och öka ditt deltagande.

För vem?

Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd från flera myndigheter?Samordningsteamet finns för dig mellan 16-66 år som behöver stöd för att klara egen försörjning och som är folkbokförd i Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun eller Askersund kommun.

Hur går jag tillväga för att få stöd?

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Samordningsteamet.

Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Kontakt

För mer information ta kontakt med Samordningsteamet i Sydnärke.

Samordnare: Ylva Viggosson
Telefon: 072- 547 35 65

På tisdagar är Samordningsteamet på AME - Arbetsmarknadsenheten, Postgatan 3, Laxå. Du kan boka tid för möte.

Finansiell samordning bedrivs av finansiella samordningsförbund och är ett frivilligt samarbete mellan en försäkringskassa, en arbetsförmedling, en region samt en eller flera kommuner. I vårt geografiska område finns sedan november 2008 samordningsförbundet Sydnärke som är till för invånarna i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Genom finansiell samordning...

inom rehabiliteringsområdet finns möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för samordnade insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

För att finansiell samordning ska...

komma till stånd krävs att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Staten bidrar med hälften och ska därmed finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Landsting/region ska bidra med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar bidrar med en fjärdedel av finansieringen. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet.

Målgruppen består av...

personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan och förhindra rundgång mellan olika aktörer.

Ett samordningsförbund ska...

besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall.

De samverkande parterna behåller sitt nuvarande ansvar för rehabilitering av och annat stöd till enskilda personer. Rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder beviljas i de enskilda fallen av respektive samverkande part.

För mer information

www.finsamorebrolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson