Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Lapset ja nuoret/Barn och unga

Vähemmistökielen säilyminen elinvoimaisena edellyttää, että lapset ja nuoret käyttävät kieltä. Vähemmistökielilain mukaan lapsen mahdollisuutta kehittää kielellinen ja kulttuurinen identiteetti tulee erityisesti edistää. Siksi lapsilla, jotka puhuvat vähemmistökieltä ja/tai joilla on yhteys kansalliseen vähemmistöön on oikeus oppia kieltä. Koska Laxån kunta kuuluu Suomen kielen hallintoalueeseen lapsilla on oikeus esikouluopetukseen suomen kielellä. Oikeus äidinkielenopetukseen vähemmistökielissä koskee kaikkia Ruotsin kuntia.

Barn och unga

Barn och unga har en viktig roll för att ett minoritetsspråk ska ges förutsättningar att överleva på sikt. Enligt minoritetslagen ska barns möjlighet att utveckla en kulturell identitet och använda sitt minoritetsspråk särskilt främjas (§4). Laxå kommun är en del av förvaltningsområdet för finska språket vilket innebär att barn som talar finska eller har anknytning till finska språket har rätt till förskoleundervisning på finska. Rätten att få modersmålundervisning i minoritetsspråk gäller i hela Sverige.

Laxån kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen helmikuusta 2019 lähtien. Se merkitsee, että ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on erikoisoikeuksia Laxån kunnassa. Lapsilla, jotka kuuluvat ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön on oikeus esikouluun suomeksi jos vanhemmat pyytävät sitä. Kunta on velvollinen järjestämään esikoulun suomeksi jos kysyntää on.

Lain mukaan lapsen oikeus kehittää kieltä ja kulttuuria on turvattava.

Ruotsinsuomalaiset perheet ovat erilaisia. Yhteistä on, että joku vanhemmista tai isovanhemmista on syntyisin Suomesta mutta suomen kielen taito vaihtelee. Monet perheistä ovat kaksikielisiä tai voi olla, ettei kukaan perheenjäsenistä puhu suomea. Lapsella on oikeus esikouluopetukseen suomeksi jos hän puhuu suomea tai hänellä on suomalainen tausta.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä Laxån kunnan esikoulujen rehtoriin.

Finska i förskola

Laxå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska språket (FFO) sedan februari 2019. Det innebär att den sverigefinska minoriteten har speciella rättigheter i Laxå kommun. Barnen som tillhör den sverigefinska minoriteten har rätt till förskola på finska ifall vårdnadshavare begär det. Kommunen är skyldig att ordna förskoleverksamhet på finska om det finns efterfrågan för det.

Enligt lagen ska barnens rätt till att utveckla sitt språk och sin kultur särskilt beaktas.

Att tillhöra den sverigefinska minoriteten kan se olika ut. Oftast har man minst en förälder eller mor- och farförälder som är född i Finland. Kunskap i finska språket hos sverigefinnarna varierar stort och majoriteten av sverigefinska familjer är tvåspråkiga eller så kan det vara så att ingen av familjemedlemmarna behärskar finska. Barnet har rätt till förskoleundervisning på finska om hon/han talar finska eller har anknytning till finska språket.


För mera information kontakta rektor för förskolorna i Laxå kommun.

Kansallisia vähemmistöjä Ruotsissa ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Oppilailla, jotka itse katsovat kuuluvansa kansalliseen vähemmistöön on oikeus opiskella äidinkielenopetukseen kansallisessa vähemmistökielessä.

Kunta on velvollinen järjestämään opetuksen jos on yksikin oppilas, joka sitä toivoo.

Velvollisuus on voimassa sillä edellytyksellä, että löytyy sopiva opettaja.

Peruskoulussa oppillaalla on oikeus saada äidinkielenopetusta vähemmistökielessä riippumatta siitä, puhutaanko kieltä oppilaan kotona.

Rätten till modersmålsundervisning

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige.
Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska eller meänkieli.

Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning.

Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare.

I grundskolan gäller detta oberoende av om språket talas hemma.

Vid frågor och för mer information ta kontakt med rektorn.

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Hanna Engvall