Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Cisterner

För dig som har en cistern finns det många regler att ta hänsyn till, på den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för cisterner. I de flesta fall måste du anmäla eller ansöka om tillstånd innan du kan installera en ny cistern. Ta cistern i bruk Vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja finns krav på anmälan. Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas in senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Krav på anmälan gäller för: cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd), rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisternen, hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde. Du behöver skicka in din anmälan i god tid innan du installerar cisternen. Större oljecisterner, bensincisterner eller cisterner för förvaring av explosiva kemikalier kräver tillstånd av räddningstjänsten. Installation av cistern kan också kräva bygglov. Ta cistern ur bruk När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det till kommunen/ Samhällsbyggand Sydnärke. Du måste också tömma och rengöra cisternen samt göra påfyllningsanordningen obrukbar, exempelvis genom att ta bort eller plombera ledningarna och ta bort överfyllnadsskyddet. Det är lämpligt att anlita ett saneringsföretag för att göra det arbetet. Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall. Efter att cisternen tömts och gjorts ren bör du helst gräva upp och ta bort cisterner ur marken. Om den inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar. Kontroller När du installerar cisternen behöver du även anlita ett ackrediterat (godkänt) företag som gör en installationskontroll.   Alla cisterner och rörledningar utsätts med åren för slitage och skador, till exempel kan ståltankar rosta och plasttankar skadas av marksättningar. Därför ska du kontrollera din cistern vart sjätte eller tolfte år beroende på vilken typ av cistern du har.Du hittar information om vilket intervall som gäller för just din cistern på det senaste besiktnings- eller installationsprotokollet. Inom vattenskyddsområden ska kontrollen göras med ett intervall av tre eller sex år om det saknas invallning. En revisionskontroll ska utföras av cisternen vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rörledningar eller slangledningar har flyttats eller på annat sätt ändrats. Kontrollen ska ske av ett ackrediterat företag. När kontrollerna är gjorda får du en kontrollrapport som är viktig att spara. Rapporten är ditt bevis på att kontrollen är gjord och du ska kunna visa upp den för tillsynsmyndigheten. Skyddsåtgärder Det är alltid du som har cisternen som ansvarar för att se till att du har tillräckliga skyddsåtgärder och att kontrollerna görs regelbundet, för att minska risken för olyckor eller läckage. Läckage och spill från oljecisterner kan orsaka omfattande miljöskador och saneringen blir ofta mycket kostsam. Om cisternen inte är besiktigad, eller om du inte har vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder för att förhindra läckage eller spill, riskerar du att försäkringen inte täcker om det händer en olycka. Nedan listar vi några exempel på skyddsåtgärder som syftar till att förhindra olyckor och läckage till miljön. Exemplen är vägledande och inte generella krav, det kan även finnas andra skyddsåtgärder som kan uppnå samma resultat.    Exempel på skyddsåtgärder Cisternen står på en stabil yta. Det finns ett påkörningsskydd. Ett överfyllnadsskydd finns på cisterner som är större än en kubikmeter, som fylls genom pumpning eller på motsvarande sätt. Det är möjligt att enkelt pejla nivån i cisternen. En slangbrottsventil används om tankning av fordon förekommer regelbundet. Ett läckagelarm kompletterar eller ersätter andra skyddsåtgärder. Cisternen är invallad. Undantag kan göras för: - enstaka cisterner med diesel eller eldningsoljor som är mindre än 3 kubikmeter, - tillfälligt uppställda cisterner. Cisterner undviks i närheten av vattentäkter, dag- och spillvattenbrunnar, diken och vattendrag. Länk till blanketter inom miljöskydd Kontakt Rickard Andersson Miljöchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Anna Eriksson