Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Ansökan om nedtagning av träd på kommunens mark


Kommunen får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens mark. Vill du att kommunens träd ska tas ned måste du ansöka om detta.

  1. Läs igenom policyn nedan
  2. Kontakta berörda grannar
  3. Skicka in ansökan senast 1 september

Obeservera! Gäller det nedtagning av träd eller trädgrenar som bedöms utgöra en omedelbar fara ska du inte använda blanketten utan i stället omgående kontakta kommunen via 0584-47 31 00 eller e-post.

Laxå kommun värnar om naturen och det innebär att vi är restriktiva när det gäller att tillgodose önskemål från enskilda fastighetsägare om fällning av friska träd. Träd eller trädgrenar som bedöms utgöra en omedelbar fara tas dock ned omgående.

Samtidigt som vi värnar om naturen ska det, under vissa förutsättningar, vara möjligt för kommunen att tillgodose önskemål om fällning av enstaka friska träd som till exempel skymmer en enskild fastighetsägares solcellspaneler eller ett växthus. Fastighetsägaren faktureras i efterhand för de kostnader kommunen haft för utförd trädfällning.

Beslut om fällning av träd sker efter kommunens besiktning på plats och bedömningen görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området i helhet
  • Trädets kondition och ålder
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Om de boende påverkas av trädet och om grannarna är överens
  • Om det finns en planerad åtgärd enligt skogsbruksplanen

Att träd fäller löv eller barr eller sprider pollen är inte ett godtagbart skäl för trädfällning.

Besiktning av önskemål sker under senhösten och beviljade trädfällningar utförs samordnat i början på året under förutsättning att det är gynnsamma förhållanden.

Det är bara kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör som får fälla träd på kommunens mark. Överträdelser är ett brott och polisanmäls. Kommunen fäller inte träd på privat mark.

Kontakta grannar

De grannar som är berörda ska ge sitt godkännande till att trädet fälls. För att vara berörd ska man se trädet från sin tomt. Man kan också vara berörd av beslutet på andra sätt, till exempel för att barn använder marken som lekplats. När du fått godkännande från berörda grannar kan du göra en ansökan. I ansökan fyller du i uppgifter om vilka grannar som gett sitt godkännande.

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Hans Traav