Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Hållbar utveckling och livskvalitet

Kommun, civilsamhälle och näringsliv tillsammans

Sedan 2017 har Laxå kommun bedrivit ett strategiskt utvecklingsarbete med lokalt fokus och har tillsammans med civilsamhälle och näringslivet tagit fram utvecklingsplaner för fem områden. Varje ort med omgivande landsbygd har nu en lokalt förankrad utvecklingsplan med tillhörande handlingsplan. För att förstärka byalag och föreningars möjlighet att ännu starkare bidra till den lokala utvecklingen har kommunen fattat beslut om att inrätta en så kallad ortspeng.

I meny till vänster hittar information om det lokala utvecklingsarbetet för de fem områdena; Hasselfors, Laxå, Röfors, Finnerödja och Tived,

Hållbar utveckling kan kortfattat beskrivas i tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den ekologiska dimensionen kan sägas vara hållbarhetsutvecklingens villkor. All utveckling behöver ta hänsyn till och förhålla sig till ekosystemets gränser. Den ekonomiska dimensionen ger oss medel genom att företag växer och frodas. Då skapas sysselsättning och skatteintäkterna till kommunen och övrig offentlig sektor. Kommunens roll är att utöva en god ekonomisk hushållning och prioritera smart så att den allmänna medborgarnyttan maximeras. Den sociala hållbarheten är målet där alla invånare ska uppleva en god livskvalitet. Eller med andra ord: utvecklingsarbetet ska leda till att invånarna i Laxå kommun är trivs, mår bra och är lyckliga.

Framgångsfaktorer är en bra skola, ett systematiskt folkhälsoarbete och delaktigt. Kommunen, näringslivet, föreningar, byalag och alla invånare bidrar tillsammans till att Laxå kommun är en bra plats med hög upplevd livskvalitet.

Du hittar information om projektet Livskvalitet i landet Laxå i menyn till vänster.

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Hans Traav