Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Miljöredovisning

Laxå kommuns långsiktiga miljömålsarbete styrs av 14 övergripande mål som ska nås år 2027. Dessa övergripande mål ansluter till Sveriges miljökvalitetsmål som är 16 till antalet. Eftersom det saknas hav och fjäll i Laxå kommun är endast 14 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen relevanta för oss.

Miljöredovisning-Bild

För att nå våra övergripande miljömål krävs ett brett arbete med många aktörer som bidrar. För att lyckas är det inte bara är kommunverksamheten som ska göra olika saker för att minska miljö­påverkan. Däremot kan kommunen initiera eller bidra till att olika saker händer och görs så att våra miljömål på sikt nås.

Det är kommunstyrelsen som har det politiska uppdraget från kommun­fullmäktige att se till att miljömålen nås. Kommunchefen har det högsta tjänstemannaansvaret och kommunledningsgruppen har ett samlat ledningsansvar.

På uppdrag från kommunstyrelsen har miljöförvaltningen i uppdrag att samordna vårt miljöstrategiska arbete. Miljöförvaltningen har därför en viktig uppgift i att överblicka kommunens miljöarbete är kommunens expertkompetens inom miljöområdet. Miljöförvaltningen har en hög och bred miljökompetens som kommunen har en stor nytta av.

2012 blev vi Sveriges första miljödiplomerade kommun och sedan dess har vi arbetat strukturerat och systematiskt med vårt miljöarbete. Enligt vårt miljödiplomerings-system är den viktigaste miljöfrågan att minska vår klimatpåverkan vilket också är huvudstrategin i vårt långsiktiga miljöarbete.

Kommunens miljöarbete är en viktig del av kommunens hållbarhetsarbete. Syftet med kommunens hållbarhetsarbete är en god livskvalitet för invånarna. En förutsättning för det är att vi har en ekologiskt hållbar utveckling.

Miljöredovisning
Begränsad klimatpåverkan

Riksdagens definition av miljömålet
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Utmaningar
Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till långt under två grader, och helst under 1,5 grader, behöver de globala växthusgasutsläppen snabbt minska för att senast under seklets andra hälft vara kring noll. Samtidigt som utmaningen är stor, är klimatomställningen förenad med möjligheter till stora positiva synergieffekter, såsom renare luft, bättre stadsmiljö och tryggare energiförsörjning växthusgaser.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Kommunen ska minska klimatpåverkan med 37 % till år 2027 jämfört med år 2009.

Miljönämndens delmål
Kommunens verksamheter ska genom olika aktiviteter bidra till att kommunen minskar sin klimatpåverkan med totalt 2,5% varje år.

Aktiviteter

 • Vi har bytt till el- och hybridbilar (Hemtjänsten med flera)
 • Laxå Kommunfastigheter AB har ställt om sina arbetsfordon till fossilfria drivmedel
 • Laxå Värme AB har fasat ut olja i fjärrvärmeproduktion till olika biobränslen
 • Miljö- och lokalservice har köpt in paketcyklar till städuppdrag i Laxå
 • Avtal om 100 % förnyelsebar el för alla verksamheter
 • Kommunhuset har tjänstecyklar för kortare tjänsteresor
 • Gatubelysningen byts ut vilket ger en energibesparing om 70 %
 • En lång rad andra åtgärder har vidtagits för minskad resursanvändning
Bara naturlig försurning


Riksdagens definition av miljömålet
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.


Utmaningar
Det tar lång tid för naturen att återhämta sig. Trots att de totala utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider i Europa har minskat rejält under de senaste tjugo åren, har det endast lett till en långsam förbättring av Sveriges sjöar och vattendrag. Fortfarande bedöms åtta procent av sjöarna vara försurade på grund av människans olika verksamheter. I skogsmark och grundvatten tar återhämtningen ännu längre tid. Merparten av de försurande ämnen som faller ned över Sverige har förts hit med vindar från andra länder och från internationell sjöfart. Den stora utmaningen är att fortsätta att begränsa försurande utsläpp från transportsektorn, både i Sverige och internationellt.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål senast år 2027.

Aktiviteter

 • Kalkning sker årligen av Unden samt Bosjön, Kvarnsjön, Stora Trehörningen, Bergsjön, Blanksjön, Flacksjön, Gårdsjön, Kroksjön, Lillsjön, Långtjärnen, Lättlamp, Mellre Fisklösen, Narven, Norra Fisklösen, Storugglen, Stor-Ämten, Stålvattnet, Sånnerslamp, Sönner Fisklösen, Tarmlången, Tullsjön, Åklången och Öster-Ämten.
Levande sjöar och vattendrag


Riksdagens definition av miljömålet
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.


Utmaningar
Det återstår en hel del arbete innan sjöar och vattendrag uppnår ett gott miljötillstånd. Orsakerna till detta är bland annat förekomst av miljögifter och problem med övergödning och försurning. Fysisk påverkan från vattenkraftverk och dammar utgör idag ett av de främsta hoten mot den biologiska mångfalden. Reglering av älvar leder till fragmenterade livsmiljöer och i värsta fall till att livsmiljön för en art helt försvinner.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Alla vattenförekomster i kommunen ska ha god ekologisk status senast år 2027.

Miljönämnden delmål
De vattenförekomster som finns skall förvaltas i syfte att uppnå god ekologisk och kemisk status.

Aktiviteter

 • Fria vattenvägar för lekande öring har skapats vid Sågkvarnsbäcken
 • Fri vattenväg för lekande öring har skapats vid Fräsebäcken
Grundvatten av god kvalitet
Riksdagens definition av miljömålet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.


Utmaningar
Generellt sett ökar efterfrågan och därmed påfrestningen på grundvattnet. Det beror bland annat på att människor bosätter sig i kust- och fritidsområden. De torra somrarna 2016-2018 visade på det stora behovet av att känna till vilka vattenresurser, bland annat grundvatten, som finns lokalt.

Naturgrusavlagringar, som uppträder som rullstensåsar eller i andra formationer i landskapet, kan lagra grundvatten och spelar en avgörande roll som dricksvattenresurs. Dessa har även betydelse för vår energiförsörjning, för natur- och kulturlandskapet samt för friluftslivet. Samtidigt finns ett tryck på att utvinna naturgrus, bland annat för att framställa betong.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Samtliga grundvatten i kommunen ska bibehålla god kemisk- och kvantitativ status till år 2027.

Aktiviteter

 • Grundvattentäkter för dricksvattenuttag till fler än 50 personer är skyddade
 • Grundvattentäkter med förbrukning på mer än 10 kubikmeter per dygn är skyddade
 • Grundvattentäkter för kommersiella verksamheter är skyddade
Myllrande våtmarker
Riksdagens definition av miljömålet
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.


Utmaningar
Att skydda våtmarksmiljöer är viktigt och många mossar, kärr, fuktängar och sumpskogar är med i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur. Sverige har också valt ut internationellt värdefulla våtmarker som så kallade Ramsarområden, som en del av att genomföra en våtmarkskonvention. Ändå saknar många våtmarker i Sverige med höga natur- och kulturvärden ett bra skydd.

Idag är det förbjudet med ny markavvattning i delar av landet. En översyn av regelverket för vattenverksamhet bör ske för att se om regelverket kan skärpas för övriga delar av landet och förbättras gällande annan vattenverksamhet. Utöver att förhindra nya skador behöver många våtmarker restaureras och skötas för att deras värden ska bevaras och de ska kunna erbjuda värdefulla ekosystemtjänster. Det är också viktigt att alla som använder mark och vatten gör det på ett hållbart sätt.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Arealen våtmarker i kommunen ska bibehållas på minst 2013 års nivå till år 2027 och dess ekologiska och vattenhållande funktion ska hållas oförändrad.

Aktiviteter

 • LONA-projekt Hammarsjön i Hasselfors
Levande skogar
Riksdagens definition av miljömålet
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.


Utmaningar
Avverkning av skogar med höga naturvärden, fragmentering och minskande livsmiljöer för ett antal hotade arter är ett stort problem för att nå målet om att bevara biologisk mångfald i skogslandskapet.

För att bevara viktiga livsmiljöer behövs formellt skydd av skogar med höga naturvärden, liksom att skogsägare gör frivilliga markavsättningar. Satsningar på att öka arealen som brukas med hyggesfria metoder, arbetet med förbättrad miljöhänsyn till både natur- och kulturmiljövärden vid skogsbruksåtgärder, och arbete med att skapa en sammanhängande grön infrastruktur är exempel på andra viktiga insatser.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Arealen skyddad skog ska öka jämfört med år 2013 till år 2027.

Aktiviteter

 • Tivedens nationalpark utvidgades 2017 med 677 hektar till totalt 2 030 hektar
 • Sveaskog har avsatt 2 000 hektar runt nationalparken för hyggesfritt skogsbruk
 • Pippelåsarnas naturreservat utvidgades 2020 med 35 hektar till totalt 144 hektar
 • Laxå kommun har beslutat att bilda Midsommarbergets naturreservat
Ett rikt odlingslandskapRiksdagens definition av miljömålet
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.


Utmaningar
Metoderna för att bruka odlingslandskapet behöver ytterligare utvecklas så att de bevarar natur- och kulturvärdena. Samtidigt måste det vara möjligt att driva jordbruk på ett rationellt och konkurrenskraftigt sätt. Det är också viktigt att bevara svenska kulturväxter och husdjursraser med unika egenskaper, eftersom de kan vara betydelsefulla för framtida livsmedelsförsörjning och är en del av vårt kulturarv.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Arealen jordbruksmark ska vara oförändrad eller öka till år 2027 jämfört med år 2013.

Aktiviteter

 • Kommunens för företagsetableringar omfattar inte jordbruksmark
 • Kommunens mark för bostadsbebyggelse omfattar inte jordbruksmark
 • LONA-Projekt Skogsträdgård Tivedstorp beviljades 2021
 • Kommunen arrenderar ut jordbruksmark
God bebyggd miljö


Riksdagens definition av miljömålet
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.


Utmaningar
Insatser behövs för att förbättra förutsättningar att planera för en mer hållbar byggd miljö. Med stärkandet av den strategiska och fysiska planeringen och kopplingen till genomförande och uppföljning blir det lättare att styra samhällsutvecklingen utifrån en helhetssyn på vad som utgör en god bebyggd miljö.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Byggande och fysisk planering ska senast från och med 2027 ta sitt avstamp från en hållbar, arkitektonisk och estetisk grund, där miljöklassade material, energihushållning och korta transporter är ledord.

Aktiviteter

 • Detaljplanen för Ekobyn Saltängen antogs 2017
 • Laxåhem renoverar befintliga flerbostadshus istället för att bygga nytt
Ett rikt växt- och djurliv

Riksdagens definition av miljömålet
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Utmaningar
Vi nyttjar mark och vatten intensivt. Efterfrågan på resurser som livsmedel, råvaror, energi och vatten ökar dessutom. Att möta de behoven utan att överutnyttja olika ekosystem och öka pressen på olika arter är en stor utmaning. Att landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader gör det också svårare för djur och växter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor.

Sverige har inom FN:s konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Värdefull natur skyddas och åtgärdsprogram tas fram för att bevara våra mest hotade arter. För att lyckas behövs också större hänsyn och bättre planering när olika naturresurser nyttjas, för att främja en grön infrastruktur. Vi måste även använda brukningsmetoder som bidrar till en rik biologisk mångfald. Att övervaka och bekämpa invasiva främmande arter och bevara den genetiska variationen hos växter och djur är också mycket viktigt.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Senast år 2027 ska bevarandestatusen för hotade arter i kommunen ha förbättrats så att andelen arter som klassificeras som hotade har minskat med 10 % jämfört med år 2013, utan att antalet försvunna arter har ökat.

Aktiviteter

 • LONA-projekt Naturguide 53 Naturpärlor i Laxå kommun
 • Naturguiden delades ut till alla hushåll 2018
 • LONA-projekt Höjens hagar Pollinering (pågår)
 • LONA-projekt Höjens hagar Biologisk mångfald för ett skogsbete (pågår)
 • LONA-projekt Ansvarsart Knärot (pågår)
Frisk luft
Riksdagens definition av miljömålet
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.


Utmaningar
Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar – dessa slits upp från vägbanan vid användning av dubbdäck. I många tätorter orsakar även utsläpp av partiklar och organiska ämnen från vedeldning en försämring av luften.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Luften i kommunen ska inte försämras till år 2027 jämfört med år 2013.

Ingen övergödningRiksdagens definition av miljömålet
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.


Utmaningar
De svenska utsläppen av näringsämnen till sjöar, vattendrag och hav måste minska ytterligare. Den största minskningen behöver göras inom jordbruket. Det behövs även utsläppsminskningar från avloppsreningsverk, små avlopp och industri, samt bättre rening av dagvatten i tätorter.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Alla sjöar i kommunen ska ha god status avseende övergödning senast år 2027.

Miljönämndens delmål
Åtgärda punktkällor som bidrar till övergödning.

Giftfri miljö

Riksdagens definition av miljömålet
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.


Utmaningar
Antalet kemiska ämnen som används i produktion av kemiska produkter och varor är mycket stort och för många av ämnena råder fortfarande brist på kunskap om effekter, användning och exponering. Forskning visar på allt starkare samband mellan folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser under lång tid. Begränsningsåtgärder är visserligen effektiva, men för bioackumulerande och svårnedbrytbara ämnen som redan är spridda i varor, byggnader och miljön sker minskningen långsamt.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar ska till år 2027 ligga på en nivå som inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.

Skyddande ozonskikt

Riksdagens definition av miljömålet
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.


Utmaningar
Många ozonnedbrytande ämnen finns kvar i atmosfären under lång tid. Även om utsläppen av flertalet ämnen har minskat eller upphört, dröjer det alltså flera decennier innan den nedbrytande effekten på ozonskiktet upphör. Fortsatt internationellt arbete och nationellt omhändertagande av bland annat rivningsavfall är viktigt.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Användandet av ozonnedbrytande ämnen ska vara utfasade senast år 2027 i kommunen.

Säker strålmiljö
Riksdagens definition av miljömålet
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.


Utmaningar
Den främsta orsaken till att fler fall av hudcancer diagnosticeras är den exponering för UV-strålning från solen och i solarier som skett historiskt. För att vända trenden måste människors exponering minska. Det krävs också en förändring av människors livsstil och attityder.

Det är sedan länge väl känt att inandning av den radioaktiva gasen radon utgör en hälsorisk. Exponering för radon ökar framförallt risken för lungcancer. Det är önskvärt att öka antalet radonmätningar som underlag för att kunna sätta in åtgärder för att minska radonhalter där referensnivån överskrids. Det finns ett stort behov av att öka medvetenheten om radon hos både allmänhet och fastighetsägare, och det är även viktigt att kommunerna bedriver en effektiv tillsyn.
Källa Sveriges Miljömål

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Hälsoskadliga stråldoser för människan ska åtgärdas så långt det är tekniskt möjligt och hälsomässigt motiverat senast år 2027.

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson