Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Skogens betydelse

Marken i Laxå kommun fördelar sig enligt följande:

84,7 % Skogsmark

9 % Myrmark och övrig mark

3,4 % Bebyggd och anlagd mark

2,9 % Jordbruksmark

Källa SCB 2020

Enligt SCB finns det 510 kvadratkilometer skogsmark i Laxå kommun och Sveaskog äger 396 kvadratkilometer vilket motsvarar nästan 80 % av skogsmarken i kommunen.

För invånarna i Laxå kommun är skogen viktig för rekreation och olika fritidsaktiviteter. De flesta invånare har inte bara nära till skogen utan upplevelsen är att boendet snarare ligger ”i skogen”. Laxå kommuns egen skogsskötsel bedrivs naturnära och stor hänsyn tas till den tätortsnära skogen.

Skogens skötsel är den enskilda faktor som bedöms ha störst påverkan på miljö och klimat i Laxå kommun. Skogens skötsel är en komplex fråga eftersom råvara behövs till industrin samtidigt som produktionsskogarna negativt påverkar klimatet och den biologisk mångfalden.

Laxå kommun följer skogsforskningen och ett par gånger per år träffar kommunledningen forskare tillsammans med Sveaskogs representanter samt företrädare för besöksnäring, skogsentreprenadföretag och lokalbefolkning i Tiveden. Inledningsvis diskuterades skötseln av den 2000 hektar stora hyggesfria zonen runt nationalparken men på senare tid har samtalen handlat alltmer om skogens påverkan på klimat och miljö.

Laxå kommun bedriver ett hållbart skogsbruk med stöd av en skogsbruksplan som har inriktningen naturnära skogsbruk.

Kontaktperson är Per Gustafsson på Laxå Kommunfastigheter AB.

per.gustafsson@laxahem.se

070-326 47 06

Sveaskog har åtagit sig att sköta 2000 hektar skog runt nationalparken med olika hyggesfria metoder.

Översiktlig skötselplan för den hyggesfria zonen i Tiveden (PDF) Pdf, 1 MB.

På Sveaskogswebbplats kan du läsa om hyggesfritt skogsbruk i Tiveden: Hyggesfritt skogsbruk i Tiveden – ett lyckat samarbete (sveaskog.se) Länk till annan webbplats.

Världsnaturfonden (WWF) stödjer ett lokalt initiativ i Tiveden som syftar till att främja övergången mot ett mer naturnära skogsbruk. Projektet syftar till att utbilda fler skogsägare i naturnära skogsbruk.

Du hittar information på Naturnära skogsbruk i Tivedens webbplats: WWF projekt - Naturnära Skogsbruk (naturnaraskogsbruk.se) Länk till annan webbplats.

Du kan också läsa om projektet på WWFs webbplats: Främjande av naturligt skogsbruk i Tiveden - Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats.

Naturskyddsföreningen har arbetat med ett vatten- och våtmarksrestaureringsprojekt under 2020-2022. I projektet Våtmark & vatten har man arbetat med att återställa dikade mossar i Laxå och Degerfors kommuner. Samarbetspartner var högstadieskolan Centralskolan i Laxå kommun och Länsstyrelsen i Örebro län. Sveaskog har som markägare varit aktiv i projektet.

Läs om projektet på Naturskyddsföreningen webbplats: https://orebrolan.naturskyddsforeningen.se/vatten-vatmark/ Länk till annan webbplats.

Läs om projektet på Sveaskogs webbplats: Lyckat samarbete för att restaurera våtmark (sveaskog.se) Länk till annan webbplats.

Sveaskog och Bålby gård har tillsammans med andra aktörer återställt 40 hektar våtmark i projekt Hammarsjön i Hasselfors. Samhällsbyggnad Sydnärke/Laxå kommun har deltagit i projektet.

Läs om projektet på Sveaskogs webbplats: Sveaskog bistår i att återställa våtmarker Länk till annan webbplats.

Följande forskningsprojekt pågår eller har pågått i Laxå kommun:

Professor Seema Arora-Jonsson, SLU, leder ett forskningsprojekt som bland annat ska undersöka hur lokalinvånarna kan påverka Sveaskogs skogsbruk i Tiveden. Information om projektet finns än så länge bara på engelska.

Climate Transitions in Contested Forests: Justice and governance in digital times: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/research/rural-development/ongoing-projects/contested-forests/ Länk till annan webbplats.

Professor emeritus Per Angelstam, SLU, beskriver i en rapport (2022) bland annat hur Tivedens nationalpark har kompletterats med den hyggesfria zonen och på vilket sätt planering och metoder behöver ställas om för att nå ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Per Angelstam har också skrivit en rapport (2019) om Samverkan Tivedens dialogprocessen som Skogsstyrelsen gett ut. Per Angelstam har också tidigare skrivit en rapport (2017) med syfte att presentera en analys av intressenters uppfattningar om skogens roll för lokal utveckling samt ge förslag för fortsatt arbete.

Hållbart nyttjande av skogen – visioner för de svenska skogslandskapen (PDF) Pdf, 3.7 MB.

Samverkan Tiveden Dokumentation av en dialogprocess om skogslandskap som grön infrastruktur för landskapsutveckling (PDF) Pdf, 5.3 MB.

Tivedens skogslandskap som grön infrastruktur för landsbygdsutveckling: intressentanalys och förslag (PDF) Pdf, 5.4 MB.

Skogen bidrar med så kallade ekosystemtjänster som vattenreglering, kolbindning, pollinering, natur för upplevelser och produktion av livsmedel, träråvara och bioenergi.

Naturvårdsverket definierar ekosystemtjänster enligt följande:

”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.”

Läs om ekosystemtjänster på Naturvårdsverkets webbplats

Ekosystemtjänster (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av fakta om skogen i Laxå kommun kan du använda Skogsstyrelsens karttjänst. Du kan bland annat se vilka slutavverkningar som är anmälda och hur stora dom är.

Karttjänster - Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Hans Traav