Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Hållbar utveckling


Laxå kommuns vision 2030

Visionen är vårt långsiktiga mål, vår drömbild av hur platsen Laxå ska uppfattas 2030. Alla som bor och verkar i Laxå äger visionen och den ger oss livskraft. Tillsammans bygger vi steg för steg en ännu attraktivare och hållbarare plats. Visionen antogs 2018 och lyder; ”En välmående plats med hög trivselfaktor, stark sammanhållning och öppenhet mot omvärlden”.

Visionen speglar de tre hållbarhetsperspektiven; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. En välmående plats med ett rikt natur- och djurliv, där vi värnar om den biologiska mångfalden. Men också välmående i meningen av nöjda invånare, framgångsrika företag, god ekonomisk hushållning och rikt utbud av kultur och fritid. Vi håller ihop och samarbetar men vi är också gästfria och välkomnar nya invånare in i gemenskapen.

Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn, oavsett förutsättningar, en bra start i livet.

bg

Kommunstyrelsen i Laxå kommun fattade under 2008 beslut om att kommunen skall bedriva ett aktivt och organiserat miljömålsarbete.

2012 blev Laxå kommun landets första miljödiplomerade kommun enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Miljödiplomeringen är Laxå kommuns verktyg för ett systematisk och strukturerat miljöarbete och som kan beskrivas övergripande enligt följande:

 • Samtliga kommunanställda har utbildats i grundläggande miljökunskap
 • Kartlagt kommunernas betydande miljöpåverkan och genomfört konkreta förbättringsåtgärder
 • Bildat en miljöorganisation och förankrat miljöarbetet i den kommunala verksamheten
 • Miljöinspiratörer finns på arbetsplatserna
 • Redovisat och följt upp miljöarbetet
 • Reviderats av externa miljörevisorer

Vårt fokus ligger på minskad klimatpåverkan i våra verksamheter. Vi har klarat delmålet att minska vår klimatpåverkan med 25 % till år 2020, jämfört med år 2009. Nu arbetar vi för att uppnå målet att minska vår klimatpåverkan med 37 % till år 2027 jämfört med år 2009. Vår ambition de kommande åren är att också på olika sätt påverka hushållen och företagen att minska sin klimatpåverkan. Störst potential har omställning till hyggesfritt skogsbruk vilket skulle bidra till radikalt minskad klimatpåverkan. Sveaskog har avsatt 2000 hektar och vi verkar för ett betydligt större område.

Alla våra verksamheter är engagerade i miljöarbetet. Ett bra exempel är våra förskolor som är medlemmar i Grön flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett lärandeprogram speciellt för förskolor. I en Grön flagg-förskola ingår hållbar utveckling som en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Ett annat positivt exempel är måltidsprojeket i Finnerödja skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där skolmaten och måltiden används som ett pedagogiskt verktyg när det gäller lärande om hållbar utveckling.

Slutbedömning miljörevisionen 2021:
”Laxå kommun bedöms jobba aktivt med miljöfrågor och mot ständig förbättring. Många förbättringar har gjorts över tid och arbetet fortgår. Inom organisationen finns det många drivna medarbetare som verkligen försöker att göra sitt bästa för att påverka miljö på ett positivt sätt. Ett stort engagemang finns hos många inspiratörer och helhetsbedömningen är att kommunen bidrar på ett mycket positivt sätt till att minska det ekologiska fotavtrycket och inspirera och underlätta för kommunens medborgare.”

PS Visste du att vindkraftverken i Laxå kommun årligen försörjer cirka 14 000 hushåll med el? (Det finns knappt 3 000 hushåll i kommunen.)

Laxå kommuns strategi i vårt långsiktiga miljömålsarbete har varit att i första hand arbeta med att begränsa vår klimatpåverkan.

Kommunen ska minska klimatpåverkan med 37 % till år 2027 jämfört med år 2009.

 • Vi har bytt till el- och hybridbilar (Hemtjänsten med flera)
 • Laxå Kommunfastigheter AB har ställt om sina arbetsfordon till fossilfria drivmedel
 • Laxå Värme AB har fasat ut olja i fjärrvärmeproduktion till olika biobränslen
 • Miljö- och lokalservice har köpt in paketcyklar till städuppdrag i Laxå
 • Avtal om 100 % förnyelsebar el för alla verksamheter
 • Kommunhuset har tjänstecyklar för kortare tjänsteresor
 • Gatubelysningen byts ut vilket ger en energibesparing om 70 %
 • En lång rad andra åtgärder har vidtagits för minskad resursanvändning

Länk till Laxå kommuns Miljöredovisning

Den 27 februari 2019 beslöt en enhällig kommunstyrelse i Laxå kommun att:

 • Laxå kommun ska arbeta forskningsbaserat med hållbar utveckling
 • Laxå kommun utropas till akademisk kommun

Bakgrunden är att vi i Laxå menar att arbetet med hållbar utveckling, vårt ansvar när det gäller agenda 2030 samt utvecklingsarbetet av framförallt våra kärnverksamheter genomförs effektivast om forskning alltid beaktas. Med det menas att följande fråga bör ställas när vi står inför en utmaning/problem; ”Vad säger forskningen?”.

Kortsiktigt är syftet att vi så effektivt som möjligt ska utveckla våra verksamheter samtidigt som vi maximerar servicen till invånarna utifrån givna ramar. Med andra ord en god ekonomisk hushållning som bygger på forskning.

Det långsiktiga syftet med forskningsbaserat hållbart utvecklingsarbete är att det ska hjälpa oss nå visionen: En välmående plats med hög trivselfaktor, stark sammanhållning och öppenhet mot omvärlden.

 

 

 

 

 

 

Den 22 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige i Laxå kommun, som första kommun i Sverige, att utropa hela kommunen till ekoturismområde med namnet Tiveden Ekoturismområde:

”Härmed utropas hela Laxå kommun till ekoturismområde. Vi gör det för att öka kommunens attraktivitet. Vi gör det för besöksnäringen och för att skapa fler jobb inom turismen. Vi gör det för våra invånare, för våra barn och deras framtid. Vi gör det för att gynna miljön och för att synliggöra alla våra fina naturområden.”

Ekoturism brukar definieras enligt följande:

”Responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education”
The International Ecotourism Society, 1992

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande.”
Naturturismföretagen

Tiveden ekoturismområde dokument

Tiveden Vision 2026

2016 tog besöksnäringen tillsammans med Laxå kommun fram en vision;

Våra gäster stannar länge och återvänder ofta till Tivedens tysta, lärorika och lättillgängliga vildmark med besöksvänliga skogar och rena sjöar.

Vi erbjuder mäktiga naturupplevelser, serverar lokal mat och vi är omgivna av ett rikt kulturliv.

Gästerna uppskattar vårt värdskap och tar del av vår naturliga livsstil.

Det är öppet året runt.

Under 2020/2021 genomförde vi djupintervjuer med invånare i Laxå kommun samt en enkät som barn och ungdomar svarade på. Syftet med projektet var att få svar på frågorna ”Vad innebär ett gott liv för dig?” och ”Vad uppskattar du mest med att bo i landet Laxå?”. Svaren vi fick är ett viktigt bidrag till vårt hållbarhetsarbete.

Rapporten Livskvalitet i Landet Laxå Pdf, 1.7 MB.

”Livskvalitet är mått på livsvärden som inte mäts med pengar till exempel god miljö, gemenskap och tillgång till kultur. ”
Svensk ordbok

Vårt utvecklingsarbete bygger i grunden på samarbetet med de som bor och verkar i det olika orterna och byarna. Vi har tillsammans med invånarna tagit fram lokala utvecklingsplaner som beskriver hur man ser på sin framtid och vad som är viktigt lokalt. Utvecklingsarbetet är långsiktigt och fortsätter med Dialogmöten där lokala handlingsplaner tas fram och aktiviteter genomförs.

Under hösten 2021 pågår arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för tätorten Laxå.

Laxå kommun gick med i projektet Glokala Sverige i januari 2019. Syftet är att tjänstemän och politiker i kommunen ska få kunskap och verktyg för att arbeta med Agenda 2030 lokalt.

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Projektet finansieras av Sida och inledde sin andra treårsperiod i januari 2021.

Glokala Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2015 antog Sverige Agenda 2030 – 17 globala hållbarhetsmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för en hållbar utveckling.

Laxå deltar i workshops tillsammans med kommunerna Örebro, Karlskoga och Kumla samt Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län som fokuserar på mål 12 i Agenda 2030. Syftet är att tillsammans skapa förutsättningar för ett samverkansprojekt kopplat till cirkulär ekonomi.

Regeringens dokument Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställning av Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi deltar i projektet Rena resan i östra Mellansverige och i Nätverket för hållbart resande som leds av Region Örebro län.

Rena resan är ett treårigt projekt som ska bidra till att det hållbara resandet ökar och att utsläppen av koldioxid minskar. Projektet ska stötta offentliga organisationer i deras arbete med att främja nya beteenden och förändrade resmönster. Vid projektets slut ska fler människor välja cykel, gång eller kollektivtrafik för sina transporter.

Projekt Fossilfritt 2030 – Rena resan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst för hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer med tips och råd om hur du kan spara energi.

Rådgivningen kan ske per telefon, Skype, e-post eller genom ett personligt besök.

Kontakta din energi- och klimatrådgivare!

Mats Brengdahl
Energi- och klimatrådgivare Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg
E-post
0581-817 31

Läs mer om Energi- och klimatrådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laxå kommun är en av 12 kommuner i Sverige som tillsammans arbetar för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag. Projektet leds av SKR och vi använder SKR:s handbok "Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag" för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad. Projektet löper under två år.

Sociala företag SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laxå kommun verkar för att statliga Sveaskog ska bruka skogen mer hållbart. Vi har regelbundna möten där tjänstemän från Sveaskog, skogsforskare från SLU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Sveriges lantbruksuniversitet)och representanter för invånare och besöksnäring träffas för att diskutera hur skogen ska brukas i ett brett perspektiv. Så här långt har samarbetet resulterat i en 2000 hektar hyggesfri zon runt nationalparken.

Skogsbruket är en viktig fråga för Laxå kommun då större delen av landytan i vår kommun är skog. Mer än 80 % av skogen ägs av Sveaskog. Skogen har en potential att bidra till rikare biologisk mångfald och ökad kolbindning om den brukas på ett klokt och hållbart sätt. Det krävs mer kunskap om detta och därför välkomnar vi forskare som intresserar sig för skogens klimatpåverkan och biologisk mångfald.

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Anna Eriksson