Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Diarium och arkiv

Diarier och ärendehanteringssystem är centrala och viktiga verktyg för att kunna registrera och återsöka ärenden och handlingar.

Den information som skapas i offentlig sektor regleras av lagstiftning som ska säkerställa att informationen är ordnad, tillgänglig och bevaras för att alla ska kunna ta del av den nu och i framtiden. Ett diarium är ett register där inkommande och utgående handlingar registreras. I Laxå kommuns diarium hittar du handlingar som är inkomna till, upprättade av eller som har skickats från kommunen.

I vårt diarium finns ärenden som handläggs i de olika nämnderna. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

Vissa uppgifter är dolda, som till exempel sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn, känsliga personuppgifter, andra uppgifter som kan leda till kränkning av den enskildes personliga integritet samt avsändare/mottagare av handlingar.

Kommunens diarium är inte publicerat på webben. Vill du ta del av handlingar i diariet är du välkommen att kontakta oss.

Postlista

Kommunen registrerar post som kommer varje dag. Postlistan är en lista över inkommande och utgående handlingar. Det finns ingen möjlighet att via internet se handlingarna. Vill du läsa dem, är du välkommen kontakta oss.

Arkivet ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt för forskningens behov.

Arkivet speglar kommunens arbete och uppgifter över tid, och här finns både äldre och nyare handlingar tillgängliga. Förvaltningarna har kvar handlingar i sina närarkiv innan de levereras till kommunarkivet. När handlingar ska levereras till Kommunarkivet framgår av kommunens dokumenthanteringsplan.

Alla har rätt att ta del av handlingar som förvaras i kommunarkivet. Men viss information kan kräva en sekretessprövning innan uppgifterna kan lämnas ut, med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighetsprincipen är en grundsten i vår svenska demokrati och regleras i våra grundlagar. Den innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska ske i öppna former. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen samt antingen skickats till eller upprättats där.

Tjänstepersoner arbetsmaterial räknas dock inte som allmänna handlingar. Inte heller handlingar i ärenden som ännu inte är klara och beslutade. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga, det vill säga att vem som helst har rätt att ta del av dem.

Handlingar kan dock sekretessbeläggas enligt offentlighets- och sekretesslagen och då får inte uppgifterna lämnas ut. Det kan exempelvis vara handlingar som innehåller uppgifter om människors personliga förhållanden, vilket kan komma fram i ärenden som rör skola, förskola och socialtjänst.

Bland våra handlingar finns mycket som har att göra med de som bott och verkat i kommunen. Här finns säkert något som man som släkt- eller hembygdsforskare kan ha glädje av. Det kan vara protokoll från alla olika nämnder och verksamheter, personhandlingar som betyg, elevhälsojournaler, faderskapshandlingar, fosterhemsplaceringar. Det finns också fastighetshandlingar, bygglov, tillstånd, kartor med mera.

Vill du veta mer om dina släktrötter kan du besöka vårt bibliotek i Laxå. Där finns kunnig personal som kan visa dig hur man gör när man forskar med hjälp av kyrkböcker och databaser. Finnerödja-Laxå Släktforskarklubb finns regelbundet på plats och hjälper forskare att komma igång eller lösa problem som uppstått.

Laxå kommunarkiv finns i Bibliotekshuset.

Kommunsammanslagningar

Från 1863 då Sverige indelades i kommuner istället för socknar har gränser ändrats flera gånger. Laxå kommun består i dag av tre församlingar i två landskap på gränsen mellan Götaland och Svealand i det stora skogsområdet Tiveden.

Den största förändringen skedde 1967 då Finnerödja, Tived och Skagershult införlivades med Laxå köping. 1971 bildades Laxå kommun.

Här finns en översiktsbild som beskriver kommunsammanslagningarna:

Kommunsammanslagning 1862 -1971 Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokalhistoria

Laxå kommun är beläget i det stora skogsområdet Tiveden på gränsen mellan Götaland och Svealand.

Bruks och skogsdriften har gamla anor i denna bygd.

Trakten var glest befolkad ända fram till slutet av 1500-talet då en mängd "skogsfinnar" vandrade över från Sveriges östliga del, Finland. De hade stor kunskap om "svedjebruk" och fick några års skattefrihet. På så sätt odlades ett stort antal gårdar upp och befolkningen ökade.

I mitten av 1600-talet anlades här masugnar och hamrar. Bruken lade beslag på stora landområden. Finnarna förbjöds att göra svedjor för sin rågsådd. Skogen behövdes för att göra kol till bruken av. Även långt tidigare fanns primitiv järnframställning. Dessa rester i form av slagghögar är idag registrerade som fornminnen. Vilka som utövade den tekniken kan vi bara fantisera om.

Flera kommunsammanslagningar har gjorts då befolkningsunderlaget sjunkit allt eftersom urbanisering fortskridit. Folkförflyttning från landsbygd till storstadsområden har halverat befolkningen sedan förra sekelskiftet och industrinedläggningar och effektivisering med maskiner i skogsbruket har på senare delen av 1900-talet minskat antalet arbetstillfällen kraftigt.

Tre församlingar ingår i kommunen:
Ramundeboda, Skagershult som tillhör landskapet Närke samt Finnerödja-Tived som ligger i landskapet Västergötland. Alla församlingarna ingår i Bodarne pastorat och tillhör Strängnäs stift.

På gränsen mellan Västergötland och Närke finns ruiner av ett härbärge och kloster, Ramundeboda klosterplats. Man räknar med att det här tagits rast från tidig medeltid fram till idag. I nära anslutning till Ramundeboda finns en mycket vacker rastplats vid Bodarnesjön som har iordningställts av Vägverket.

På biblioteken i Laxå kommun finns mycket litteratur om bygden med omnejd.

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80 Laxå
E-post: Kommunarkivet

Kontaktuppgifter:
Arkivet
Telefon: 0585-489 70

Kommunsekreterare:
Telefon: 0584-47 31 02

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson