Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Kommunal anslagstavla

Som kommun är vi skyldiga att på den kommunala anslagstavlan bland annat tillkännage att protokoll är justerade. Detta har till exempel betydelse för möjligheten att begära prövning av fattade beslut i kommunfullmäktige och nämnder. Tidigare har anslagstavlan funnits i entrén på kommunkontoret som en fysisk anslagstavla. Nu finns den istället digitalt.

Utöver tillkännagivande om justerade protokoll, tillkännages fullmäktiges sammanträden (tidigare kungörelse), publiceras kommunens protokoll samt upplysning om hur beslut kan överklagas på anslagstavlan.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2024-06-19
  Protokoll är tillkännagivet 2024-06-20 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2024-07-11.Tillkännagivandet är publicerat 2024-06-20 - 2024-07-12.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärke miljö- och byggnämnd, 2024-06-13
  Protokoll är tillkännagivet 2024-06-17 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2024-07-09.Tillkännagivandet är publicerat 2024-06-17 - 2024-07-10.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från valnämnden2024-06-12
  Protokoll är tillkännagivet 2024-06-12 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2024-07-04.Tillkännagivandet är publicerat 2024-06-12 - 2024-07-05.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2024-06-04
  Protokoll är tillkännagivet 2024-06-05 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2026-26.Tillkännagivandet är publicerat 2024-06-05 - 2024-06-27.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga det. Det finns två sätt att överklaga kommunens beslut på. Det är förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär – beslut som rör individen

Om du som enskild individ inte är nöjd med ett beslut kommunen fattat kan du överklaga det genom förvaltningsbesvär. Från det att du mottagit beslutet har du tre veckor på dig att överklaga beslutet hos den nämnd eller förvaltning som fatta det. Berörs du av ett beslut är kommunen skyldig att informera dig om detta och hur du går tillväga för att överklaga. Det kallas besvärshänvisning. I besvärshänvisningen ska det finnas en förklaring om hur du överklagar och vart du ska skicka din överklagan. Vid en överklagan måste du förklara varför du tycker att beslutet ska ändras.

Om förvaltningen inte kan komma fram till ett nytt beslut som gynnar dig som individ lämnar de över ärendet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har möjlighet att upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

Laglighetsprövning – allmänna kommunala beslut

När det gäller allmänna kommunala beslut kan förvaltningsrätten bestämma om besluten följer lagen. Detta kallas laglighetsprövning. Kommunala beslut kan överklagas av alla medborgare i Laxå kommun och lämnas då till förvaltningsrätten i Karlstad. Senast tre veckor efter att beslutet har anslagits på den kommunala anslagstavlan måste en anmälan/överklagan lämnats in.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

 • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
 • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • Beslutet strider mot lagen eller annan författning

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, inte fatta något nytt. Överklagan ska skickas skriftligt och direkt till förvaltningsrätten.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson