Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Politisk organisation

I Laxå kommun är det Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som har majoritet. Oppositionspartierna är Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Laxå kommuns politiska organisation består dels av politiska organ med enbart politiker från Laxå kommun och dels av politiska organ med politiker från olika kommuner i Sydnärke.

Laxå kommuns politiska organisation med enbart politiker från Laxå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samhällsplanerarutskott, barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden, socialutskottet, kultur- och fritidsnämnden och valnämnden.

Laxå kommun samverkar med andra kommuner, främst i Sydnärke, i olika konstellationer.
Se rubriken gemensamma nämnder.

Laxå kommun är medlem i tre kommunalförbund samt ett samordningsförbund. Se rubriken kommunalförbund och samordningsförbund.

Mandatfördelning

Resultatet efter valet 2022 ger denna mandatfördelning i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14:

Centerpartiet (8 mandat)
Kristdemokraterna: (5 mandat)
Vänsterpartiet: (3 mandat)
Socialdemokraterna: (7 mandat)
Moderaterna (4 mandat)
Miljöpartiet (1 mandat)
Sverigedemokraterna (3 mandat)

Sammanträdesordning

Alla kommunens poltiska organs sammaträdesdagar finns i sammanträdesordningen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och alla är välkomna till dessa möten som åhörare. Ta del av
sammanträdesordning 2024. Pdf, 115.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledning och styrning av kommunen

Det finns en förvaltningsorganisation som leder det dagliga arbetet i kommunens alla verksamheter.
Kommunens styrdokument finns att läsa under kommunal författningssamling.

Kommunfullmäktiges möten börjar kl 17.30 och hålls oftast i Kulturens Hus i Laxå. En vecka före varje sammanträde finns tillkännagivelse med kallelse och vilken lokal kommunfullmäktige sammanträder i på kommunens digitala anslagstavla.

Mandatperioden för kommunfullmäktige är den 15 oktober 2022-14 oktober 2026.

Kommunfullmäktiges ordförande är Arne Augustsson (C)
Kommunsekreterare är Anna Eriksson.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga!
Välkomna!

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen beskriver hur arbetet organiseras i kommunfullmäktige. Den innehåller bland annat regler för hur motioner, medborgarförslag och frågor ska hanteras.

Arbetsordningen finns att läsa under Kommunal författningssamling. Länk till annan webbplats.

Ordinarie ledamöter:
Ylva von Scheele (M)
Leif Nyström (M)
Göran Hartman (M)
Mbuche Lameck (M)
Håkan Larsson (C)
Paul Särnholm (C)
Pernilla Ljungstedt (C)
Linda Wallgren (C)
Arne Augustsson (C)
Ankie Johanzon (C)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Jonna Larsson (C)
Bo Rudolfsson (KD)
Ivonny Falk (KD)
Anette Schön (KD)
Henna Tirkkonen (-)
Håkan Gustavsson (KD)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Ingegerd Magnusson (S)
Tina Johansson (S)
Lazarus Kulaba Malingha (S)
Ghuncha Alipour (S)
Olavi Mustonen (S)
Clara Dahlin (V)
Jerry Karjalainen (V)
David Tverling (V)
Linda Gunnarsson (MP)
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Vakant (SD)

Ordförande:
Arne Augustsson (C)

1:e vice ordförande:
Ankie Johanzon (C)

2:e vice ordförande:
Kenth Gustafsson (S)

Ersättare:
Henrik von Schéele (M)
Geoffrey Lameck (M)
Frida Eriksson (C)
Mari Hellberg (C)
Ulla-Britt Carlsson (C)
Rolf Adamsson (C)
Rebecka Schön (KD)
Rolf Johansson (KD)
Karina Martinsson (KD)
Elvy Wicklund (S)
Luay Ismail (S)
Carina Karlsson (S)
Björn Brohmée (S)
Gundega Hallinder (V)
Kenneth Lantz (V)

Kommunstyrelsens arbete omfattar till största delen frågor av övergripande karaktär och strategier. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 11 ledamöter.

Kommunstyrelsen sammanträder vanligen en gång i månaden, vilket blir cirka tio gånger per år.

Under kommunstyrelsen finns ett samhällsplanerarutskott.

Kommunstyrelsens ordförande är Håkan Larsson (C)
Kommunsekreterare är Anna Eriksson.

Ordinarie ledamöter:
Håkan Larsson (C)
Paul Särnholm (C)
Therese Magnusson (S)
Ankie Johanzon (C)
Pernilla Ljungstedt (C)
Anette Schön (KD)
Jan Wallgren (KD)
Clara Dahlin (V)
Kenth Gustafsson (S)
Tina Johansson (S)
Ylva von Scheele (M)

Ersättare:
Nils-Olof Tivemyr (C)
Arne Augustsson (C)
Ivonny Falk (KD)
Håkan Gustavsson (KD)
Kenneth Lantz (V)
Jerry Karjalainen (V)
Elvy Wicklund (S)
Peder Boström (S)
Lazarus Kulaba Malingha (S)
Leif Nyström (M)
Linda Gunnarsson (MP)

Ordförande:
Håkan Larsson (C)

1:e vice ordförande:
Paul Särnholm (C)

2:e vice ordförande:
Therese Magnusson (S)

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nämnden har vanligen åtta sammanträden per år.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande är Ivonny Falk (KD)
Nämndsekreterare är Ann-Britt Lindahl.

Ordinarie ledamöter:
Ivonny Falk (KD)
Gundega Hallinder (V)
Therese Magnusson (S)
Ulla-Britt Gunnarsson (KD)
Karina Martinsson (KD)
Ankie Johanzon (C)
Jonna Larsson (C)
Linda Wallgren (C)
Jonas Kristofersson (S)
Elvy Wicklund (S)
Elena Nyström (M)

Ersättare:
Doris Rosenlind (KD)
Mikael Wallin (KD)
Bo Rudolfsson (KD)
Arne Augustsson (C)
Paul Särnholm (C)
Sandra Selvin (V)
Klas-Göran Vilgren (V)
Ingegerd Magnusson (S)
Ghuncha Alipour (S)
Linda Gunnarsson (MP)
Ylva von Scheele (M)

Ordförande:
Ivonny Falk (KD)

1:e vice ordförande:
Gundega Hallinder (V)

2:e vice ordförande:
Therese Magnusson (S)

Social- och omsorgsnämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård. Nämnden sammanträder vanligen en gång i månaden.

Under social- och omsorgsnämnden finns ett socialutskott.

Social- och omsorgsnämndens ordförande är Jerry Karjalainen  (V)
Nämndsekreterare är Annette Gustafsson.

Ordinarie ledamöter:
Jerry Karjalainen  (V)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Tina Johansson (S)
Pernilla Ljungstedt (C)
Jeanette Gunther (C)
Birgitta Pettersson
(KD)
Kristina Bruus (KD)
Mikael Wallin (KD)
Manal Sofia (S)
Ingegerd Magnusson (S)
Geoffrey Lameck (M)

Ersättare:
Monica Karlsson (V)
Håkan Dahlin (V)
Jonna Larsson (C)
Paul Särnholm (C)
Arne Agustsson (C)
Rolf Johansson (KD)
Anders Olofsson (KD)
Linda Gunnarsson (MP)
Miriam Baluka Kulaba (S)
Kenth Gustafsson (S)
Mbuche Lameck (M)

Ordförande:
Jerry Karjalainen  (V)
1:e vice ordförande:
Nils-Olof Tivemyr (C)
2:e vice ordförande:
Tina Johansson (S)

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europeiska unionen samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Valnämndens uppgifter styrs i vallagen, folkomröstningslagen och lag om kommunala folkomröstningar. Valnämnden sammanträder huvudsakligen inför, och under valår.

Valnämndens ordförande är Nils-Olof Tivemyr (C).

Ordinarie ledamöter
:

Nils-Olof Tivemyr (C)
Ylva von Scheele (M)
Rebecka Schön (KD)
Gundega Hallinder (V)
Kenth Gustafsson (S)

Ersättare:
Rolf Adamsson (C)
Bo Rudolfsson (KD)
Sandra Selvin (V)
Tina Johansson (S)
Leif Nyström (M)


Ordförande:

Nils-Olof Tivemyr (C)

Vice ordförande:
Ylva von Scheele
(M)

Laxå kommuns sex förtroendevalda revisorer har utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder och fullgör självständigt sitt uppdrag.

Revisorernas uppgifter regleras i kommunallagen. Deras arbete styrs även av god revisionssed i kommunal verksamhet, samt det reglemente som finns för kommunens revisorer antaget av Laxå kommunfullmäktige.

Revisionsprocessen omfattar hela det revisionsarbete som revisorerna gör under ett år. Varje år granskas om varje nämnd och styrelse bedriver sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, om dess ekonomi är tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna granskas i den omfattning som är motiverat utifrån väsentlighet och risk.

Målet med granskningen är att bedöma om nämndernas/styrelsens arbete är ändamålsenligt och att de följer de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Till sin hjälp i granskningsarbetet anlitar revisorerna sakkunniga biträden.

Avrapportering sker från revisorerna efter genomförd granskning. Rapporterna, som lämnas till berörd nämnd eller styrelse, brukar även innehålla förslag till utvecklings- och förbättringsåtgärder. Även fullmäktige delges rapporterna.

Den årliga revisionsprocessen avslutas när revisorerna avrapporterar sina uppdrag till fullmäktige genom den årliga revisionsberättelsen.

Revisorer 2023-2026

Roland Karlsson (S)
Tanja Hougaard
Siw Hagelman
Vakant
Karl-Gustav Eriksson (S)
Taina Henriksson

Ordförande:
Roland Karlsson (S)

Vice ordförande:
Tanja Hougaard

Laxå kommun samarbetar med andra kommuner inom vissa verksamhetsområden. Ledamöter till de olika nämnderna, utses av de respektive kommuns kommunfullmäktige.

Nedanstående gemensamma nämnder ingår Laxå kommun.

Sydnärkes miljö- och byggnämnd

Kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg har en gemensam miljö- och byggnämnd. Huvudman för nämndens verksamhet är Askersunds kommun.

Laxå kommuns ledamöter och ersättare i nämnden:

Ordinarie:
Paul Särnholm (C)
Ingemar Schön (KD)
Olavi Mustonen (S)

Ersättare:
Nils-Olof Tivemyr (C)
David Tverling (V)
Björn Brohmée (S)

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Kommunerna Askersund, Hallsberg, kumla, Laxå och Lekebergs har en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens kansliet har sina lokaler i Kumla kommuns stadshus.

För mer information, besök Sydnärkes överförmyndarnämnds hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laxå kommuns ledamot och ersättare i nämnden:

Ordinarie:
Rebecka Schön (KD)

Ersättare:
Lazarus Kulaba Malingha (S)

Taxe- och avgiftsnämnd

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors samt Vingåker. Huvudman för nämndens verksamhet är Hallsbergs kommun.

Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Mer information hittar du här Länk till annan webbplats.

Laxå kommuns ledamot och ersättare i nämnden:

Ordinarie:
Nils-Olof Tivemyr (C)

Ersättare:
Tina Johansson (S)

Sydnärkes IT-nämnd

Kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg har gemensam IT-nämnd. Huvudman för nämndens verksamhet är Lekebergs kommun.

Laxå kommuns ledamot och ersättare i nämnden:

Ordinarie:
Håkan Larsson (C)

Ersättare:
Lazarus Kulaba Malingha (S)

Sydnärkes lönenämnd

Laxå kommun ingår i en gemensam lönenämnd tillsammans med Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Askersunds och Ljusnarsbergs kommuner. Huvudman för nämndens verksamhet är Kumla kommun.

Laxå kommuns ledamot och ersättare i nämnden:

Ordinarie:
Håkan Larsson (C)

Ersättare:
Elvy Wicklund (S)

Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolk- och översättarservice


Den här nämnden är gemensam med Region Örebro län, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun. Huvudman för nämndens verksamhet är Region Örebro län.

Nämnden ansvarar för företagshälsa åt anställda inom regionorganisationen, Kumla kommun, Laxå kommun, Hallsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun samt i den del av Örebro kommun som utgörs av programområdet social välfärd med flera.

Nämnden svarar även för tolkförmedling som innefattar tolk- och översättarservice till cirka 85 olika utländska språk åt Region Örebro län och Örebro kommun med flera.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Laxå kommuns ledamot och ersättare i nämnden:

Ordinarie:
Nils-Olof Tivemyr (C)

Ersättare:
Tina Johansson (S)

Nerikes Brandkår, Sydnärkes Utbildningsförbund och Sydnärkes kommunalförbund är kommunalförbund där fler kommuner har gått tillsammans inom något område. I dessa fall inom räddningstjänsten, utbildning på gymnasienivå samt avfallshantering.

Kommunen är också medlem i Samordningsförbundet Sydnärke.

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.

Läs mer på Nerikes Brandkårs hemsida Länk till annan webbplats.

Kommunens ledamot samt ersättare i Nerikes Brandkår

Ordinarie:
Arne Augustsson (C)

Ersättare:
Kenth Gustafsson (S)

Sydnärkes kommunalförbund

Sydnärkes kommunalförbunds uppgift är att ansvara för avfallshanteringen i medlemskommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Detta innebär ett ansvar för insamlingen av hushållsavfall samt driften av återvinningscentralerna i kommunerna. Förbundet driver fyra egna återvinningscentraler i Hallsberg, Laxå, Fjugesta och Askersund.

Kommunens ledamot samt ersättare i Sydnärkes kommunalförbund

Ordinarie:
Pernilla Ljungstedt (C)

Ersättare:
Kenth Gustafsson (S)

Sydnärkes utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Utbildningsförbundets uppdrag är att leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Utbildningsförbundet svarar även för samarbete/samverkan med andra utbildningsanordnare samt för arbetsmarknadskontakter inom ansvarsområdet.

Läs mer på Sydnärkes utbildningsförbunds hemsida. Länk till annan webbplats.

Kommunens ledamöter samt ersättare i Sydnärkes Utbildningsförbund

Ordinarie:
Linda Wallgren (C)
Clara Dahlin (V)
Therese Magnusson (S)

Ersättare:
Paul Särnholm (C)
Bo Rudolfsson (KD)
Tina Johansson (S)

Samordningsförbundet Sydnärke

Finansiell samordning bedrivs av finansiella samordningsförbund och är ett frivilligt samarbete mellan en försäkringskassa, en arbetsförmedling, ett landsting samt en eller flera kommuner. I vårt geografiska område finns sedan november 2008 samordningsförbundet Sydnärke som är till för invånarna i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå

Genom finansiell samordning...

inom rehabiliteringsområdet finns möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för samordnade insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

För att finansiell samordning ska...

komma till stånd krävs att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Staten bidrar med hälften och ska därmed finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Landsting/region ska bidra med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar bidrar med en fjärdedel av finansieringen. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet.

Målgruppen består av...

personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan och förhindra rundgång mellan olika aktörer.

Ett samordningsförbund ska...

besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall.

De samverkande parterna behåller sitt nuvarande ansvar för rehabilitering av och annat stöd till enskilda personer. Rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder beviljas i de enskilda fallen av respektive samverkande part.

För mer information

Samordningsförbunden i Örebro län - Finsam Örebro Län (finsamorebrolan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens ledamot samt ersättare i Samordningsförbundet Sydnärke

Ordinarie:
Jerry Karjalainen (V)

Ersättare:
Tina Johansson (S)

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson