Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Arbete med ny översiktsplan

Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021 att kommunen ska ta fram en ny översiktsplan för åren 2025 - 2040. En projektorganisation med en projektledare har bildats där kommunstyrelsen är styrgrupp. Projektledaren har stöd av en politisk referensgrupp och arbetsgrupp är kommunledningsgruppen.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande och beräknas pågå fram till våren 2025. Arbetet sker i fyra faser; Inriktning, Samråd, Granskning och Antagande.

”Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.”

Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du den nuvarande översiktsplanen.

 

I det inledande skedet arbetas en övergripande inriktning för arbetet fram. Detta är nu genomfört och den politiska referensgruppen har enats om följande inriktning:

”Översiktsplanen ska skapa förutsättningar till förbättrad livskvalitet för invånarna samt presentera möjligheter för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt genom inflyttning och företagande.”

Under samrådsskedet arbetas ett första planförslag fram och samråds med alla intresserade och berörda. Samrådsskedet omfattar två delar, dels underlag för en tidig dialog om de olika orterna, dels underlag för samråd om hela översiktsplaneförslaget.

Under november och december 2022 genomfördes dialogenkäter för orterna Hasselfors, Laxå, Röfors, Finnerödja och Sannerud. Tillsammans med de lokala utvecklingsplanerna, tidigare genomförda dialogmöten, intervjuer i projektet Livskvalitet i landet Laxå samt inspel från enskilda invånare, företag, föreningar och kommunens verksamheter har dialogenkäterna gett ett bra underlag för det första översiktsplaneförslaget.

Under 2024 genomförs ett samråd där alla som bor och verkar i Laxå kommun ges möjlighet att komma med synpunkter. Förslaget presenteras i form av en utställning, finns tillgängligt på webben samt diskuteras på möten med allmänheten och övriga intressenter. Alla synpunkter på översiktsplaneförslaget måste komma in skriftligen för att de ska tas med när förslaget efter samråd ska bearbetas.

Under 2024 pågår också arbete med att ta fram olika underlag, till exempel en miljökonsekvensbeskrivning.

Efter samrådsfasen bearbetas planförslaget med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in. Det reviderade planförslaget ställs ut, görs tillgängligt på webben samt diskuteras på möten. Även under granskningsfasen går det att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Förslaget skickas även ut på remiss till berörda myndigheter och grannkommuner.

Efter granskningen görs mindre korrigeringar av planförslaget med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in. Den färdiga översiktsplanen antas av kommunfullmäktige senast i juni 2025.

Hans Traav
Projektledare för översiktsplanen
hans.traav@laxa.se

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Hans Traav