Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Kommunens krisledningsorganisation

Krisorganisation

Om en extraordinär händelse eller kris inträffar ska den ordinarie kommunala organisationen kunna anpassas till en krisorganisation.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och kräver skyndsamma insatser av kommun eller landsting.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen i Laxå kommun består av chefer, tjänstemän och andra nyckelpersoner. Om en kris inträffar bildas en stab utifrån denna grupp. Staben har till uppgift att leda det operativa arbetet i kommunen. Kommunchefen har staben till sin hjälp för att kunna fatta beslut. Stabschefen kallar ihop de personer som anses nödvändiga för den aktuella händelsen. Staben samverkar med olika aktörer, t.ex. polis, räddningstjänst, länsstyrelsen och andra myndigheter.

Krisledningsnämnd

När krisen kräver snabbare prioriteringar och beslut än vad den normala organisationen kan hantera, kan krisledningsnämnden träda i kraft. Vid en extraordinär händelse är tid ofta en bristvara, och det är på grund av detta som möjligheten till att aktivera en krisledningsnämnd finns.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela, eller delar av, verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till krisens art och omfattning.

Beslut om att krisledningsnämnden ska aktiveras, kan tas av krisledningsnämndens ordförande. Om ordföranden har förhinder kan vice ordförande i krisledningsnämnden ta beslutet.

Kontaktuppgifter


Postadress:

Laxå kommun
Säkerhet och kris
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Säkerhetssamordnare
Charlotte Nilsson
Tfn: 0584-47 31 76
Mobil: 076-135 78 58

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson