Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Samhällsviktig verksamhet

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, det vill säga olyckor, kriser eller krig. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga.

 

Exempel på viktiga samhällsfunktioner

Produktion av el, distrubition av el
Produktion och distrubition av fjärrvärme
Produktion och distrubition av bränslen och drivmedel

Betalning
Tillgång till kontanter
Centrala betalsystemet
Värdepappershandel

Bygg- och entrepenadverksamhet
Detaljhandel
Tillverkningsindustri

Akutsjukvård
Läkemedels- och materialförsörjning
Omsorg om barn, funktionshindrade och äldre
Primärvård
Psykiatri
Socialtjänst
Smittskydd för djur och människor

Telefoni (mobil och fast)
Internet
Radiokommunikation
Distrubition av post
Produktion av dagstidningar
Webbaserad information och sociala medier

Dricksvattenförsörjning
Avloppshantering
Renhållning och väghållning

Distrubition av livsmedel
Primärdistrubition av livmedel
Kontroll och tillverkning av livsmedel

Lokal ledning
Regional ledning
Nationell ledning
Begravningsverksamhet
Diplomatisk och konsulär verksamhet

Domstolsväsendet
Åklagarmyndigheten
Millitärt försvar
Kriminalvård
Kustbevakning
Polis
Räddningstjänst
Alarmeringstjänst
Tullkontroll
Gränsskydd och immigrationskontroll
Bevaknings- och säkerhetsverksamhet

Allmänna pensionssystemet
Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen

Flygtransport
Järnvägstransport
Sjötransport
Vägtransport
Kollektivtrafik

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson