Laxå kommun
Laxå kommun

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Välkommen till socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Alla vi som arbetar här har sekretess, dvs. tystnadsplikt.

Vad arbetar individ- och familjeomsorgen med?

Hos oss kan du få hjälp med förebyggande insatser, eller råd och stöd i sociala frågor. Mer omfattande stöd- och behandlingsinsatser kan ges efter att en utredning har genomförts som visar hur ditt behov ser ut.

Vi rekryterar och utbildar kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem, genomför placeringar på behandlingshem och ger vård i olika former på hemmaplan.

Vi genomför också samarbetssamtal, faderskap-, adoptions- och vårdnadsutredningar. Vi samarbetar så långt det är möjligt med föräldrar, och upprättar även juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Alla vi som arbetar inom individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt, enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Enligt social- och omsorgsnämndens mål, ska socialtjänstens arbete inriktas på att hjälpa den enskilde ut ur bidragsberoende genom att stärka den egna förmågan till försörjning. Man är själv skyldig att bidra till sin egen försörjning. I vissa fall har man rätt att få ekonomiskt bistånd, s.k. försörjningsstöd. Hur det går till kan du läsa under rubrik försörjningsstöd i vänsterspalten.

Ungdom

Hos socialtjänstens ungdomshandläggare kan man söka olika former av bistånd, t. ex. kontaktperson, samtalskontakt, eller vård och behandling i olika former. Mer om detta kan du läsa under rubriken ungdom i vänsterspalten.

Äldre- och funktionsnedsättning

Hos socialtjänstens biståndsenhet kan man ansöka om olika former av stöd och hjälp. T.ex. hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende, daglig verksamhet etc.

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att man tillfälligt tappar fotfästet.

Krisen är både en reaktion på det som hänt, och en tid för anpassning till den nya verkligheten. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande. Mer information finns i länkar till höger.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00
Fax: 0584-122 89

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.