Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Attefallsåtgärder övriga

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område får i många fall utföra så kallade attefallsåtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Däremot behöver du göra en anmälan och ha ett startbesked innan du får börja bygga. Undantag är om kommunen har bestämt att det krävs bygglov. Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan eller inget av det så ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden vara uppfyllda. Om kraven inte är uppfyllda kan det leda till att byggnadsnämnden ingriper med tillsyn. Åtgärderna får strida mot detaljplanens bestämmelser när det gäller t.ex. prickmark och byggnadshöjd. Tänk på att bygglovsbefrielse för attefallsåtgärder inte gäller byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du göra en liten tillbyggnad (även takkupor) minst 4,5 meter från tomtgränsen utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Om du vill bygga till närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du ha grannens medgivande. Med sammanhållen bebyggelse menas en bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus och där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt. Även om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas strandskyddsdispens om det ligger inom strandskyddsområde. Tillbyggnad På en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse får du göra en så kallad Attefallstillbyggnad. I de flesta fall behöver du inte bygglov om du inte redan har utnyttjat möjligheten till Attefallstillbyggnad på din fastighet. Dessa kriterier gäller för att byggnationen ska kunna ses som Attefallstillbyggnad: Du får göra högst en Attefallstillbyggnad Tillbyggnadens bruttoarea får vara högst 15 kvadratmeter Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om tillbyggnaden placeras närmare tomtgräns måste granne lämna sitt medgivande. Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera tillbyggnaden närmare den gränsen än 4,5 meter. Om din tillbyggnad inte uppfyller dessa kriterier krävs bygglov för åtgärden. Se nedan vad du behöver skicka in vid anmälan. Takkupor På ett en- eller tvåbostadshus får du bygga högst två takkupor utan att söka bygglov. Undantag gäller om kommunen har bestämt att det krävs bygglov, t.ex. i en detaljplan. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en takkupa ska räknas som en attefallsåtgärd: Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset. Finns det redan en takkupa så får bara du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel. Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Om din takkupa inte uppfyller dessa kriterier krävs bygglov för åtgärden. Se nedan vad du behöver skicka in vid anmälan. Inreda ytterligare bostad Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad utan att söka bygglov. Plan- och bygglagens krav på bland annat tillgänglighet och brandsäkerhet ska uppfyllas. Om du vill göra yttre ändringar (exempelvis sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr) i samband med inredning av ytterligare en bostad så kan det krävas bygglov. Se nedan vad du behöver skicka in vid anmälan. Vad behöver jag skicka in vid anmälan? Alla åtgärder: Anmälan Förslag till kontrollplan Planritning Sektionsritning Kompletterande handlingar vid tillbyggnad: Situationsplan Fasadritning Material- och kulörbeskrivning (kan anges i anmälan) Konstruktionshandlingar och dimensioneringsintyg Eventuellt VA-handlingar och ventilationshandlingar Kompletterande handlingar vid takkupor: Fasadritning Material- och kulörbeskrivning (kan anges i anmälan) Kompletterande handlingar vid inredning av ytterligare bostad: VA-handlingar och ventilationshandlingar Energiberäkning Tänk på tillgängligheten i lägenheten. Eventuellt kan fler handlingar krävas. Anmälan görs enklast i kommunens e-tjänst Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati