Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Hus

Nybyggnad, tillbyggnad och ändringar av hus kräver vanligtvis bygglov. Undantag finns för vissa komplementbyggnader, tillbyggnader (läs mer på sidorna Balkong och burspråk, Attefallshus och friggebod, samt Andra attefallsåtgärder) och för ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk. Om byggnaden ligger inom strandskyddat område krävs oftast dispens från strandskyddsbestämmelserna för att du ska få bygga. Läs mer på sidan Strandskydd. Det finns även undantag för bygglovsplikten för vissa typer av ändringar på hus. Om du inom detaljplanerat område byter fasad- eller takfärg på husets fasad eller tak krävs det inte bygglov om det bara är en liten eller ingen förändring av husets eller områdets karaktär. Om du byter ett fönster eller en dörr mot en likadan med samma storlek och samma färg krävs inte heller något bygglov. Om din byggnad är särskild värdefull kan det dock ställas högre krav på varsamhet även om t.ex. den nya färgen eller fönstret verkar vara likadan som tidigare. Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för ändringar av fasad eller tak om huset eller området inte är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. En- och tvåbostadshus Att bygga ett nytt en- och tvåbostadshus (villa) kräver alltid bygglov. Ska du bygga inom ett område med detaljplan så är det detaljplanen som styr vad och hur du får bygga. Utanför detaljplanerat område kan det vara bra att söka ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. I ett förhandsbesked utreder vi om marken är lämplig för bostadsändamål innan du tar fram bygglovshandlingar. Tänk på att byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid nybyggnation ställs alltid fullständigt krav om tillgänglighet. Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om bygglov eller vid förhandsbesked. Flerbostadshus Ett hus som innehåller tre bostäder eller fler är ett flerbostadshus. Vid nybyggnation av ett flerbostadshus, vid ändring av en byggnad till att bli ett flerbostadshus eller för andra ändringar av ett flerbostadshus behöver du alltid bygglov. Tänk på att byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid nybyggnation ställs alltid fullständigt krav om tillgänglighet. Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om bygglov. Komplementbyggnader En komplementbyggnad kan vara ett garage, förråd, gäststuga eller något annat som kompletterar huvudbyggnaden på tomten. En komplementbyggnad kräver normalt bygglov, men för en-och tvåbostadshus finns det vissa undantag från den lovplikten beroende på hur stort du tänkt bygga. Läs mer om det på sidan Attefallshus och friggebod. Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om bygglov. Ekonomibyggnader Nybyggnad och ändringar av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring (t.ex. fiske- och rennäring) är lovpliktiga inom detaljplanelagt område, men de kräver varken bygglov eller anmälan om de ligger utanför detaljplan. Det krävs heller inget bygglov om det i ekonomibyggnaden redan finns en bostad och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en bostad. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden redan innehåller en lokal för handel, hantverk eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal. Det kan vara svårt att veta om en ekonomibyggnad är bygglovsbefriad. Byggnaden ska dock vara till för näringsverksamheten, t.ex. en lada, maskinhall eller lager. Om ekonomibyggnaden ska användas för ett självständigt företag så räknas den inte som bygglovsbefriad. Stall och liknande för hästar som inte uppenbart ingår i en jord- eller skogsbruksverksamhet är i regel inte bygglovsbefriade. Det gäller även växthus som inte ingår i en jordbruksverksamhet. Vad behöver jag skicka in för bygglov? Vid alla åtgärder: Ansökan Situationsplan Planritning Fasadritningar (med befintliga och nya marklinjer) Sektionsritning Material- och kulörbeskrivning (kan anges i ansökan/anmälan) Kompletterande handlingar vid nybyggnad av en- och tvåbostadshus och flerbostadshus: Anmälan om kontrollansvarig Eventuellt markplaneringsritningar Senare kommer tekniska handlingar behöva skickas in inför startbesked Kompletterande handlingar vid komplementbyggnader (där startbesked ges samtidigt med bygglov): Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning Grundläggningsritning Eventuellt kan fler handlingar krävas. Vad behöver jag skicka in för förhandsbesked? Ansökan. Situationsplan med föreslagna nya byggnader ungefärligt inritade. Beskrivning av godkänd lösning för sophämtning. Godkännande från samfällighetsförening om utfart till enskild väg (vid samfälld väg). Godkännande från Trafikverket om utfart till statlig väg (vid statlig väg). Redovisning av hur det är tänkt med teknisk försörjning för el och fiber (inte för fritidshus). Tillstånd för anslutning till kommunalt VA (vid anslutning till kommunalt VA). Tillstånd för anslutning till VA-samfällighet (vid anslutning till samfällt VA). Beskrivning av godkänd lösning för slamtömning (vid enskild VA-anläggning). Ytterligare handlingar kan krävas beroende på projektets omfattning. Eventuellt kan fler handlingar krävas. Ansökan görs enklast i kommunens e-tjänst Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati